Ajuntament

Està en: Ajuntament > Del. protecció de dades

Delegat de Protecció de Dades

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES.

La figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD) resulta obligatòria en les administracions públiques de conformitat amb allò que disposa l´article 37 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació de dades i pel qual es deroga la directiva 95/46/ce.

L'Ajuntament d'Alcoi, en compliment de l'obligació referida, ha creat la figura del Delegat de protecció de dades que ha comunicat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les regulació i funcions del DPD estan establides en els articles 37, 38 i 39 del Reglament 679/2016.

Les dades de contacte del DPD són els següents:

Correu electrònic: dpd@alcoi.org

Correu ordinari: Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament d'Alcoi, Plaça d'Espanya, 1; 03801 Alcoi, província d'Alacant.