Criteris de viabilitat

Les propostes han de:

 • Ser una proposta concreta, de fàcil execució que genere oportunitats en la zona per a millorar-la i potenciar-la.
 • Beneficiar al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, però que no provoque desequilibris entre els barris.
 • Ser inclusives, per a tots els col·lectius de la societat.
 • Ser innovadores, idea nova i original.
 • Ser sostenibles (que tinga continuïtat a llarg termini en els àmbits socials, econòmics i territorials).

Els criteris de no-viabilitat d'una proposta són:

 • No és una inversió o una despesa corrent en béns o serveis.
 • El seu cost aproximat supera els 320.000 € o 80.000 € respectivament.
 • Està duplicada: ja s’ha fet o ja es farà per part de l’Ajuntament o ja ha sigut seleccionada.
 • Per excessives dificultats tècniques o administratives.
 • No és competència municipal.
 • Està considerada com un servei bàsic que ha de prestar l’Ajuntament, recollida en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
 • No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campanya dels Pressupostos Participatius.
 • Està pendent de realització d’un procés participatiu perquè ja ha sigut seleccionada en altres anys o en fase d'execució.
 • Altres: la proposta no es considera adequada.