Propostes Pressupostos Participatius 2020

Cartell 'Fes la teua proposta' (Descripció detallada a continuació)

Com es pot participar?

La presentació de propostes es podrà realitzar per tres vies: presencialment als tallers participatius, a les urnes o telemàticament (a través de la pàgina web).

Les propostes via online son individuals i s’hauran de presentar amb el DNI.

Per a les propostes presentades a les urnes, hi haurà un imprès en el qual es podrà presentar la proposta , indicant el DNI.

Les propostes podran ser d’inversió o de despesa corrent.

Estarien englobades en quatre àmbits:

 1. MOBILITAT-ACCESSIBILITAT: accessos a la ciutat, zones d'estacionament, semàfors, pas de vianants, rotondes, voreres, carrils bici, clavegueram, il·luminació viària, conversió en zona de vianants de carrers.
 2. ESPAIS OBERTS I PÚBLICS: Equipaments de parcs i jardins, mobiliari, zones infantils, zones per a gossos, paratges, vies verdes, Racó de Sant Bonaventura, Font Roja, Sant Antoni, Barranc de Cint, Xorrador, repoblació, horts socials i escolars, paratges naturals, solars i places.
 3. EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES: Millora d'instal·lacions municipals (esportives, educatives, culturals, centres juvenils, centres de majors, etc.), rehabilitació d'edificis públics (centre històric, edificis municipals, monuments històrics, altres zones d'interès), innovació i noves tecnologies (panells solars, punts de recàrrega cotxes elèctrics, etc.), contenidors. Adquisició de material per a la seua cessió a les entitats locals.
 4. PROJECTES MUNICIPALS: Campanyes, Campanyes Educatives, Propostes Activitats Socioculturals (formatives, recreatives, lúdiques, etc.).

Presentació de propostes.

Cada persona podrà presentar un nombre màxim de 5 propostes. Haurà de identificar-se amb el seu DNI, per a l’opció presencial a les urnes i online.

La presentació de propostes es podrà realitzar per tres vies: presencialment als taller participatius i a les urnes, i telemàticament.

El període de presentació de propostes serà del dia 7 d’octubre de 2019 fins al dia 27 d’octubre de 2019.

Informació general dels Pressuposos Participatius

Les propostes deuen:

 • Ser una proposta concreta, de fàcil execució que genere oportunitats en la zona per a millorar-la i potenciar-la.
 • Beneficiar al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, però que no provoque desequilibris entre els barris.
 • Ser inclusives, per a tots els col·lectius de la societat.
 • Ser innovadores, idea nova i original.
 • Ser sostenibles (que tinga continuïtat a llarg termini als àmbits socials, econòmics i territorials).

Sistema d’avals/suports.

Una vegada realitzades les propostes, per a què aquestes puguen passar a la fase de valoració, cada proposta haurà de ser suportada per un mínim de 50 avals rebuts per part de les veïnes i veïns que participen en el procés.

Cada persona amb el seu DNI pot avalar fins a cinc propostes, però sols un aval per proposta.

El sistema d'arreplegada de suports/avals a les propostes realitzades on line, estarà obert des del moment que es realitza la proposta ,és a dir, des del 7 d’octubre fins al 3 de novembre.

Poden fer els avals.

Selecció de les propostes.

El Departament de Participació Ciutadana és l’encarregat de la canalització de les propostes ciutadanes.

Les seues principals funcions són:

 • Avaluació del procés del Pressupost Participatiu de l'any anterior i modificació si és procedent del present reglament per a la seua aplicació en la següent anualitat.
 • Desestimar les propostes que no reunisquen els criteris de viabilitat exposats en aquest guió.
 • Resolució de conflictes que pogueren produir-se al llarg del procés.
 • Assessorament als departaments de l’ Ajuntament que tinguen propostes per a valorar.
 • Priorització de les propostes d’acord amb el nombre de vots obtinguts.
 • Seguiment dels acords adoptats per a l'execució de les propostes.

La setmana del 28 d’octubre al 3 de novembre de 2019 l’equip del Departament de Participació Ciutadana s’encarregarà d’arreplegar les propostes de les urnes i de introduir-les on line al sistema.

Del 4 al 10 de novembre de 2019 és el període de garbellrealitzat pel Departament de Participació Ciutadana de totes les propostes rebudes i els seus avals.

Valoració de les propostes:

A partir de l’11 de novembre de 2019 es passaran les propostes als Departaments competents per tal de que facen la valoració tècnica, administrativa i econòmica de les mateixes i si són viables, que es realitzarà fins al 2 de desembre.

Els tècnics municipals de cada departament faran una valoració individual de cada proposta rebuda. Aquesta valoració implica:

 • Determinar la viabilitat administrativa, tècnica i/o econòmica de les propostes.
 • Desestimar les propostes que no complisquen amb els criteris de viabilitat.
 • Realitzar una valoració econòmica les propostes.

Les propostes que siguen desestimades per excedir del límit del pressupost econòmic destinat per als pressupostos participatius, es traslladaran als departaments municipals competents per si poden assumir-les en el seu pressupost ordinari, però no seran vinculants.

Del 3 al 5 de desembre, el departament de participació ciutadana arreplegarà les propostes valorades pels departaments municipals i confeccionarà el llistat de propostes que ixen a votació, així com el llistat de les propostes desestimades pels tècnics municipals.