Exposicions públiques 2018

Contractació dels treballs de construcció de l'eix municipal cicle-vianant integrados de la trama urbana amb les vies verdes que incideixen en la ciutat d'Alcoi (13/08/18)

Comença el període d'exposició pública previ a l'inici de l'expedient de 'Contractació dels treballs de construcció de l’eix municipal cicle-vianant integrador de la trama urbana amb les vies verdes que incideixen en la ciutat d’Alcoi'.

S’adjunta dit projecte per tal de que puga ser consultat: Memoria Eje Ciclo-Peatonal (pdf)

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments respecte al projecte, que poden presentar-se:

  • Per mitjà d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa).
  • Per mitjà d'adreça electrònica a la següent adreça de correu electrònic: igs@alcoi.org

El termini per fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments finalitza a les 14:00 hores del dia 3 de setembre de 2018, (periode de 15 dies hàbils, del 13 d’agost fins el 3 de setembre, ambdos inclosos).

També poden consultar la informació en el web del Departament d'IGS: Inspecció General de Serveis

Contractació dels treballs de reparació i adequació de les instal·lacions del centre de dia i centre específic per a malalts mentals crònics 'Mossén Cirilo' en el Barranquet de Soler - Alcoi (19/05/18)

Comença el període d'exposició pública previ a l'inici de l'expedient de 'Contractació dels treballs de reparació i adequació de les instal·lacions del centre de dia i centre específic per a malalts mentals crònics 'Mossén Cirilo' en el Barranquet de Soler Alcoi'.

S’adjunta el projecte per tal de que puga ser consultat: Projecte de reparació i adequació de les instal·lacions del centre de día i centre específic per a malats mentals crònics 'Mossén Cirilo' (pdf) en el barranquet de Soler - Alcoi.

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments respecte al projecte, que poden presentar-se:

  • Per mitjà d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa).
  • Per mitjà d'instàcia a la següent adreça de correu electrònic: igs@alcoi.org

El termini per fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments finalitza a les 14:00 hores del dia 9 de juliol de 2018 (periode de 15 dies hàbils, del 19 de juny fins el 9 de juliol, ambdos inclosos).

Poden trobar més informació en el web del departament d'IGS 

Contractació del servei de neteja d'edificis i dependències municipals (16/04/18)

Adjuntem Plec de Prescripcions Tècniques del contracte relatiu a la Neteja d'Edificis i Dependències Municipals de l'Ajuntament d'Alcoi: Plec de Prescripcions Tècniques del contracte relatiu a la Neteja d'Edificis i Dependències Municipals de l'Ajuntament d'Alcoi (pdf)

El termini finalitzarà el pròxim 18 de maig de 2018 a les 14:00 hores.

Qualsevol aportació, al·legació o sugerimiento hauran de remetre-ho al correu electrònic: igs@alcoi.org

També poden consultar en el web del departament d'IGS

Finalització període exposició pública plec de prescripcions tècniques del contracte relatiu a la neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament d'Alcoi

Poden consultar la informació relativa a la finalització del període d'exposició pública del Plec de Prescripcions Tècniques del contracte relatiu a la neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament d'Alcoi en el web del departament d'IGS

Exposició pública - Projecte de rehabilitació dels antics xalets de la Font Roja (28/03/18)

El projecte pot consultar-se:

El període d'exposició pública serà de 10 dies hàbils, el qual començarà a comptar demà 29 de març de 2018 i finalitzarà divendres 13 d’abril de 2018.

Projecte de Rehabilitació dels Antics Xalets de la Font Roja:

Finalització període exposició pública projecte 'rehabilitació dels antics xalets de la Font Roja'

Finalitzat el període d'exposició pública del Projecte de 'Rehabilitació dels antics xalets de la Font Roja', que es va exposar en: 

  • el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Alcoi, del 28 de març al 13 d'abril de 2018, no tenint entrada en el registre d'entrada d'este Ajuntament cap al·legació al 'Projecte de Rehabilitació dels antics xalets de la Font Roja',
  • la web del Departament de Participació Ciutadana, no havent rebut cap al·legació o proposta,
  • el Departament d'Arquitectura, en format paper, no rebent el dit Departament cap al·legació o proposta.

El dit projecte va ser presentat per l'Ajuntament d'Alcoi al Consell de Protecció del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja que sí que va plantejar una proposta: el canvi del material d'acabat de les cobertes. Dita modificació ha sigut aprovada i inclosa en el projecte.