Participació ciutadana

Està en: Àrees > Participació ciutadana > Bústia ciutadana

Proposta ciutadana

Amb el tancament definitiu per part de la Generalitat de la ferramenta ’Bústia Ciutadana’, l’Ajuntament d’Alcoi ha creat aquest canal de comunicació per a fomentar la participació ciutadana i que els ciutadans puguen continuar fent arribar a l’ajuntament totes aquelles propostes, consultes i/o agraïments relacionats amb qüestions de competència municipal, de forma ràpida i senzilla.

El Departament de Participació Ciutadana s’encarregarà de donar tràmit a les propostes rebudes, així com de contestar-les una vegada que els distints departaments municipals implicats informen respecte del tema en qüestió.

Fes-nos arribar la teua proposta. Participa!

Els camps amb asterisc (*) són obligatoris.

Proposta Ciutadana
Botons


Nota: les dades facilitades per vosté seran incloses en un fitxer del qual la titularitat és de l’Excm. Ajuntament d’Alcoi. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la petició manifestada / les peticions manifestades en aquest document. D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), vosté pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i, si és el cas, oposició, tot enviant una sol•licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, adreçada a l’Excm. Ajuntament d’Alcoi (plaça d’Espanya, 1 – CP 03801 - Alcoi), o per mitjà de l’entrega de la sol•licitud davant de l’Ajuntament amb l’exhibició del DNI original. Si té qualsevol dubte, podrà adreçar-se a l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament d’Alcoi.