Serveis Socials

Està en: Àrees > Serveis Socials > Notícies

Consulta pública 2022

Publicada el dia 08/06/2022

Consulta pública prèvia de l'esborrany del Reglament de la Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de Prestacions Econòmiques, de la Comissió d'Intervenció Social i de la Comissió Tècnica Organitzativa del Departament de Serveis Socials

D'acord amb el Pla Normatiu Anual 2022 de l'Ajuntament d'Alcoi aprovat per resolució d'Alcaldia número 5652/2021 de 21/12/2021, modificat per Resolució d’Alcaldia número 230/2022 de 17/01/2022, modificat per Resolució d’Alcaldia número 1944/2022 de 12/04/2022 , i en compliment del previst a l'article 133 de la la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es fa públic l’esborrany del Reglament de la comissió tècnica de valoració i seguiment de prestacions econòmiques, de la comissió d’intervenció social i de la comissió tècnica organitzativa del departament de Serveis Socials.

Aquest procés no exclou el determinat per la Llei 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regiment Local (article 49) per a la presentació de reclamacions i suggeriments amb posterioritat a l’aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament.

L’esborrany del reglament està disponible per a la seua consulta física al Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC), situat al carrer Sant Llorenç número 4, i per a la seua consulta telemàtica en el Tauler d'anuncis i edictes electrònics de l’Ajuntament d’Alcoi.

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments a l’esborrany pels següents mitjans:

El termini per a fer les aportacions, al·legacions i/o suggeriments serà de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la seua publicació en el Tauler d’anuncis i edictes electrònics.