Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

Xarxes socials

Banners Portada

Relació de contractes

Dept.:     Tipus    Proc. Licitació

Exped. Títol Adjudicatari
Tipus Proc. Licitació Dept. Import Data Formal. Vigència Data Final.
C.561 Concessió obra pública consistent en construcció i posterior explotació aparcament subterrani de rotació i transmissió dret ús places per a vehicles automòbils en C/Víctor Espinós d'Alcoi Grupo Generala de Servicios Integrales, proyectos medioambientales, construcciones y obras, SL
Concessió Obra Pública Obert Contractació Cànon anual per plaça: 20,00 euros 03/04/2006 40 anys prorrogables fins 60 03/04/2066
C.763-A Concessió de la gestió del servei públic del Mercat de la Zona Nord d'Alcoi Mercat Zona Nord SL
Gestió serveis Obert Contractació 6.011,00 euros 04/07/2013 50 anys 04/07/2063
C.433 Construcció i posterior explotació de l'aparcament subterrani de rotació per a vehicles automòbils en l'àrea de la Plaça de la Constitució d'Alcoi UTE Rosaleda
Concessió Obra Pública Obert Contractació Canon per plaça/any: 12,02 euros 21/09/2001 50 anys 21/09/2051
C.413 Servei Públic de Transport Urbà de Viatgers en la Ciutat d'Alcoi Transporte Urbano de Autobuses de Alcoy SA
Gestió serveis Obert Contractació 167.231,62 euros 08/02/2000 20 anys, amb possibilitat de 3 prórrogues de 10 anys 08/02/2050
C.412 Gestió Mercat de Sant Roc d'Alcoi Mercat de Sant Roc AIE
Gestió serveis Obert Contractació 18.030,36 euros 24/06/1999 50 anys 24/06/2049
C.647 Concessió ús privatiu per a cafeteria-bar RESTAURANTES McDONALD'S S.A.
Altres Obert Contractació 42.000,00 03/12/2007 25 anys 03/12/2032
C.598 Servei de Bar-Cafeteria, per mitjà de construcció i explotació de quiosc en el passeig de Cervantes d'Alcoi Benlloch Foods 2010 SLU
Altres Obert Contractació 2.000,00 euros 13/12/2005 25 anys 13/12/2030
C.545 Servei de Bar-Restaurant en el paratge de la Font Roja d'Alcoi Alejandro Vázquez López
Altres Negociat sense publicitat Contractació 3.000,00 euros 22/10/2004 5 anys, amb possibilitat de 4 pròrrogues de 5 anys 22/10/2029
C.511 Gestió indirecta de l'explotació d'unes quantes parades de la planta reformada del Mercat de Sant Mateu d'Alcoi Lucía Miró Almarche
Gestió serveis Obert Contractació 10.001,00 euros 28/04/2003 25 anys 28/04/2028
C.490 Gestió planta reformada del Mercat de Sant Mateu d'Alcoi Mercat Central d'Alcoi AIE
Gestió serveis Obert Contractació 15.025,00 euros 06/03/2002 25 anys 06/03/2027
C.839 Explotació de quiosc bar xurrería en la Plaça de la Constitució (Rosaleda) María Teresa Vivar Reyes
Altres Obert Contractació canon 8.000 euros 07/12/2012 10 anys 07/12/2022
C.947 AUTORIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE SUELO DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA INSTALAR CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ROPA USADA Y RESIDUOS TEXTILES (C.947) ARROPA VALENCIA SL
Altres Obert Contractació GRATUITO 31/05/2017 2 AÑOS (MÁS DOS PRÓRROGAS ANUALES) 01/07/2021
C.932 Prestació del servei municipal de grua per a la retirada i/o trasllat de vehicles en al via pública C.932 AUTOMOVILES HERMANOS ALONSO, S.L.
Serveis Obert Contractació 39.257,05 €/ any 19/09/2016 3 ANYS MÉS 1 ANY DE PRÓRROGA 19/09/2020
C.445 Gestió indirecta servei aigua potable a domicili en la Ciutat d'Alcoi Aqualia Gestión Integral del Agua SA
Gestió serveis Obert Contractació 3.005.060,52 euros, sense IVA 20/07/2000 20 anys, amb possibilitat de prórroga fins màxim legal 20/07/2020
C.916 SELECCIÓ D'UNA MÚTUA D'ACCIDENTS DE TREBALL I ENFERMETATS PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL EN L'ÀMBIT DEL EXCM. AJUNTAMENT D'ALCOI UMIVALE MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 15
- Obert Contractació L'ADJUDICATARIA PERCEBRÁ, A TRAVÉS DE LA SEGURETAT SOCIAL, LES QUOTES SEGONS ELS PERCENTATGES QUE SIGUEN APLICABLES 12/05/2016 UN ANY DES DE LA FORMALITZACIÓ (POSSIBILITAT DE PRORROGAR PER TRES ANYS MÉS) 01/06/2020
C.712 Estacionament limitat i controlat ORA DORNIER, S.A.
Serveis Obert Contractació 26% sobre la recaptació obtinguda 12/05/2010 8 anys + prórroga 2 anys 12/05/2020
C.945 SERVEI D'ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DEL MUNICIPI D'ALCOI 2016-2025 ENERLIS TECHNOLOGY, S.L.
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 42.108,00 euros IVA inclòs. IVA 7.308,00 euros (21%) 21/02/2017 2 ANYS. Prorrogable per 1 any més 21/02/2020
C.760 REDACCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT D'EJECUCIÓ I DIRECCIÓ DE L'OBRA DE REFORMA I REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ PER A EJECUTAR LA SENTÈNCIA 1504/2005 DEL TSJ DE LA CV DANIEL MARTIN FUENTES
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 72.490,40 € IVA INCLÒS 26/09/2013 Redacció de Projecte: 20 díes des de la formalització. Direcció de l'obra fins la finalitzación de la mateixa i la seua liquidació. 31/12/2019
C.958 ASSEGURANCES A TOT RISC DE DANYS MATERIALS I RESPONSABILITAT CIVIL MAPFRE ESPAÑA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Serveis Obert Contractació 169.800 euros 12/07/2017 2 anys. Prorrogable 2 anys més 17/07/2019
C.923 SERVEIS ADMINISTRATIUS COMPLEMENTARIS DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI CAPACIS, S.L.
Serveis Obert Contractació 53.576,14 euros IVA inclòs. IVA 9.298,34 euros (21%) 02/05/2017 2 anys. Prorrogable 1 any més 02/05/2019
C.922-A PROGRAMA D'ACTIVITATS JUVENILS AL CENTRE CERVANTES JOVE MEDITERRÁNEO DE SERVICIOS MARINOS SL
Serveis Obert Contractació 65.824 EUROS (IVA INCLÒS) 27/03/2017 UN ANY (+ 1 ANY DE PRÓRROGA) 27/03/2019
C.957 OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES VORERES I LES JUNTES DE DILATACIÓ DEL VIADUCTE DE CANALEJAS PROYECTOS Y SUBCONTRATAS SL
Obres Negociat sense publicitat Contractació 82.280 IVA INCLÒS 25/05/2017 3 MESES EJECUCIÓ - 1 ANY DE GARANTIA 31/12/2018
C.919 SERVICI POSTAL DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI. LOTE I SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.
Serveis Obert Contractació 137.959,81 euros IVA inclós 01/12/2016 2 ANYS. Prorrogable 2 anys més 01/12/2018
C.936 PROJECTE, ESS I DIRECCIÓ D'OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA COBERTA PER A LA PISTA D'HOQUEI I DE REFORMA DE VESTUARIS EN EL POLIESPORTIU FRANCISCO LAPORTA VECTIA INGENIERIA SLU
Serveis Obert Contractació 12.705 AMB IVA 27/10/2016 FINS QUE FINALITZE EL TERMINI DE GARANTIA DE LES OBRES 27/10/2018
INT 12/17 Manteniment cabines d'emmagatzematge Servicios informáticos de Software y Telecomunicaciones S.L.
Serveis Menor Informàtica i N.T. 6.376,70 € 11/10/2017 ANUAL 30/09/2018
773.09.00058/17 SEPARATA DE TRAÇAT PER A PROJECTE DE CONSTRUCCIO DE GLORIETA EN ACCES SUD DES D'ALACANT A ALCOI FRANCISCO JAVIER CUENCA PEREZ
Serveis Menor I.G.S. 2.964,50 € 20/09/2017 20/09/2018
773.09.00053/17 RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE LA C/ SANT TOMÀS GUEROLA TRANSFER, S.L.U.
Obres Menor I.G.S. 37.109,24 € 27/09/2017 14/09/2018
773.09.00010/17 ACCESSIBILITAT EN LA RUTA DE LA VOLTA ALS PONTS A ALCOI ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.
Obres Menor I.G.S. 52.500,00 € 27/09/2017 14/09/2018
773.03.00360/17 TREBALLS DE CONSERVACIÓ I MILLORA EN SOLAR DE CRTA. ALACANT CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ, S.L.
Obres Menor I.G.S. 10.855,64 € 27/09/2017 12/09/2018
773.09.00057/17 INSTAL·LACIÓ NOU HIDRANT PUJADA A LA FONT ROJA I MILLORA I REPARACIÓ DE L'EXISTENT EN C/ FILÀ BERBERISCOS DEL POL. IND. LA BENIATA FCC AQUALIA, S.A.
Obres Menor I.G.S. 8.934,33 € 27/09/2017 07/09/2018
INT 10/16 Suport manteniment hardware servidors i unitat de còpies Servicios informáticos de software y telcomunicaciones SL
Serveis Menor Informàtica i N.T. 4.464,90 € 13/09/2016 2 anys 31/08/2018
C.917 SERVEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS (VIGILANCIA DE LA SALUT) DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI VALORA PREVENCIÓN S.L.
Serveis Obert Contractació 21.334,00 IVA exclòs 31/08/2016 2 anys. Prorrogable per 1 any més. 31/08/2018
C.921 ADQUISICIÓ DE 55 ORDINADORS PERSONALS DE TAULA PER A LES OFICINES DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI (C.921) INFOCOSTE EL ROMERAL SL
Serveis Obert Contractació 28.434,79 EUROS, IVA INCLÒS 23/08/2016 DOS ANYS DE GARANTÍA 23/08/2018
773.19.00056/17 INSTAL·LACIÓ SISTEMA D'ALARMA EN GRAU 3 EN EDIFICIS CASA CULTURA ALARM PLUS CENTRALIZACIÓN Y SEGURIDAD, S.L.
Subminist. Menor I.G.S. 7.435,49 € 27/09/2017 21/08/2018
C.920 L'AUTORITZACIÓ DE L'ÚS DE DOMINI PÚBLIC PER MÀQUINES EXPENEDORES PURIFICACIÓN CASTELLÁ VASCO
Altres Obert Contractació CÀNON ANUAL 7.034 EUROS 29/07/2016 2 ANYS (PRÓRROGA 1+1 ANYS) 15/08/2018
INT 6/17 Renovació suport VMWARE Servicios Informáticos de Software y Teleocmunicaciones SL
Serveis Menor Informàtica i N.T. 5.514,82 27/06/2017 1 any 10/08/2018
773.10.00096/17 PAS DE VIANANTS EN AV ANDALUSIA (JUNT C/ ENGINYER COLOMINA RADUAN) ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.
Obres Menor I.G.S. 7.078,50 € 28/09/2017 26/07/2018
773.10.00260/16 ACCESSIBILITAT PER ALS VIANANTS EN DIVERSOS CARRERS DE LA ZONA NORD DE LA CIUTAT CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ, S.L.
Obres Menor I.G.S. 23.861,20 € 28/09/2017 26/07/2018
773.10.00059/16 REPARACIONS A REALITZAR EL TRINQUET D'ALCOI JUAN JOSE GISBERT SEGURA
Obres Menor I.G.S. 8.318,75 € 28/09/2017 25/07/2018
773.09.00048/17 HONORARIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE MILLORA DEL VIAL PERIMETRAL D'ACCÉS A LES NAUS MES ANTIGUES DEL POL. IND. COTES ALTES A ALCOI INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.U.
Serveis Menor I.G.S. 508,20 € 28/09/2017 20/07/2018
773.15.00006/17 HONORARIS A.T. COORDINADOR SEGURETAT I SALUT OBRA SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR EXISTENT EN POLÍGON INDUSTRIAL SANTIAGO PAYA ERNESTO PEREZ COLOMINA
Serveis Menor I.G.S. 411,40 € 27/09/2017 17/07/2018
773.15.00006/17 HONORARIS A.T. COORDINADOR SEGURETAT I SALUT OBRA SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR EXISTENT EN POLÍGON INDUSTRIAL CASTELLAR ERNESTO PEREZ COLOMINA
Serveis Menor I.G.S. 562,65 € 27/09/2017 17/07/2018
773.15.00006/17 HONORARIS A.T. COORDINADOR SEGURETAT I SALUT OBRA SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR EXISTENT EN POLÍGON INDUSTRIAL LA BENIATA ERNESTO PEREZ COLOMINA
Serveis Menor I.G.S. 828,85 € 27/09/2017 17/07/2018
773.15.00006/17 HONORARIS A.T. COORDINADOR SEGURETAT I SALUT OBRA SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR EXISTENT EN POLÍGON INDUSTRIAL COTES BAIXES ERNESTO PEREZ COLOMINA
Serveis Menor I.G.S. 968,00 € 27/09/2017 17/07/2018
C.971 SEGUR DE VEHICLES A MOTOR DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI LA UNIÓN ALCOYANA, S.A.
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 19.062,81 euros. Quantitat exempta d'IVA 17/07/2017 1 ANY. Prorrogable 1 any més 17/07/2018
C.962 SERVICIO DE ASISTENCIA Y COLABORACIÓN CON LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CENTRE CULTURAL MARIO SILVESTRE SERVEIS INTEGRALS DE CULTURA SL
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 50.000 EUROS, IVA INCLUÍDO 12/06/2017 1 AÑO 12/07/2018
773.09.00009/16 INSTAL·LACIÓ XARXES ANTIENDERROCS I SANEJAMENT PARCIAL DE PILARS BAIX TAULER PONT SANT JORDI ALTITUT TREBALLS VERTICALS, S.L.
Obres Menor I.G.S. 6.103,25 € 29/06/2018 29/06/2018
773.15.00029/13 MANTENIMENT I REVISIÓ INSTAL·LACIONS C.T. I LOCALS PÚBLICA CONCURRÈNCIA RUIZ MEDINA RAFAEL
Serveis Menor I.G.S. 9.982,50 € 24/05/2017 24/05/2018
773.16.00004/17 SERVEI MANTENIMENT ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS - PERÍODE, JULIOL - DESEMBRE - 2017 ALARM PLUS CENTRALIZACIÓN Y SEGURIDAD, S.L.L.
Serveis Menor I.G.S. 6.886,35 € 24/05/2017 24/05/2018
INT 4/17 Suport tècnic base de dades Oracle Oracle Ibérica S.R.L.
Serveis Menor Informàtica i N.T. 14.752,02 € 24/03/2017 1 any 19/05/2018
C.896 SERVEI DESTINAT AL DESENROTLLAMENT DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS JUVENILS EN EL CERVANTES CENTRE JUVENIL ESATUR XXI SL
Serveis Obert Contractació 60.954,24 IVA INCLUIDO 13/05/2015 UN ANY AMB POSSIBILITAT DE DOS ANYS DE PRÓRROGA 08/05/2018
773.09.00005/17 EXECUCIÓ OBRES D'URGÈNCIA D´ESTABILITAT PROVISIONAL DE LA VESSANT DE LA BENIATA DESNIVEL AGRANALTURA, S.A.
Obres Menor I.G.S. 39.143,50 € 03/05/2017 03/05/2018
773.19.00024/17 MANTENIMENT I VERIFICACIÓ MATERIAL CONTRA INCENDIS EN EDIFICIS MUNICIPALS OBIOL Y MONLLOR, S.L.
Serveis Menor I.G.S. 7.878,10 € 21/04/2017 21/04/2018
773.19.00010/17 REPARACIÓ XARXA CLAVEGUERAM C/ SANT JOAN DE RIBERA CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTÍNEZ, S.L.
Obres Menor I.G.S. 9.577,05 € 05/04/2017 05/04/2018
771.07.00005/13 Honoraris redacció projecte, EBSS, direcció facultativa i coordinació SS, demolició finca c/ Alcassares, 3 D. Enric Paredes Vañó
Serveis Menor Urbanisme 786,50€ (21% d'IVA inclòs) 04/07/2017 Fins que s'acaben els treballs 29/03/2018
24 Contractació sistema venda d'entrades de la programació cultural de l'Ajuntament d'Alcoi Tecteltic On-Line, S.L.
Serveis Menor Cultura 3.085,50 € 24/03/2017 1 año 24/03/2018
773.19.00018/17 CONSTRUCCIÓ COTXERA EN P.V. PER ALBERGAR 2 VEHICLES CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTÍNEZ, S.L.
Obres Menor I.G.S. 6.633,22 € 13/03/2017 13/03/2018
C.859-A ARRENDAMENT DE DOS VEHICLES PER A LA POLICIA LOCAL D'ALCOI MITJANÇANT EL SISTEMA DE RENTING ANDACAR 2000, S.A.
Subminist. Obert Contractació 60.120,00 euros sense IVA; per un import mensual per vehícle de 720,00 euros sense IVA 10/03/2014 4 ANYS 10/03/2018
INT 11/16 Actualizació i suport VMWARE VCENTER server 6 foundation Servicios Informátcios de Software y telecomunicaciones SL
Serveis Menor Informàtica i N.T. 6.603,83 € 06/10/2016 anual 03/03/2018
773.09.00005/17 REDACCIÓ PROJECTE OBRES I DIRECCIÓ OBRES URGÈNCIA D'ESTABILITAT PROVISIONAL DE LA VESSANT DE LA BENIATA A-INGENIA R C, S.L.
Serveis Menor I.G.S. 2.783,00 € 22/02/2017 22/02/2018
C.946 ASSESSORAMENT JURÍDIC I DEFENSA JUDICIAL DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 48.400 IVA INCLÓS 15/02/2017 1 any 15/02/2018
C.903 SERVEI D'ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS PER A MAJORS QUE REALITZA L'AJUNTAMENT D'ALCOI HARTFORD, S.L.
Serveis Obert Contractació 79.088,31 €, despesses generals, benefici industrial i IVA inclós 23/01/2016 DOS ANYS 23/01/2018
C.851 GESTIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL LA DEPENDENT, S.L.
Serveis Obert Contractació 127.000 euros 20/01/2014 2 anys amb possibilitat de 2 pròrrogues anuals - 1a prórroga del 20/01/2016 al 19/01/2017. 2ª prórroga del 20/01/2017 al 19/01/2018 19/01/2018
C.984 REFORMA INTERIOR DE L'EDIFICI DE VESTUARIS DE LA PISTA D'ATLETISME EN EL POLIESPORTIU FRANCISCO LAPORTA GESTASER OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Obres Negociat sense publicitat Contractació 78.562,47 euros IVA inclós. IVA 13.634,81 euros (21%) 18/09/2017 3 MESOS des de la signatura de l'acta de comprobació del replanteig 18/01/2018
2017/7757 CONSULTORIA PER A LA SUPERVISIÓ DE L’ADJUDICACIÓ I POSADA EN MARXA DEL MODEL DE GESTIÓ DE QUALITAT I DE CONTROL DE L’EXECUCIÓ D’ACORD AMB EL PUNT 10 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA VIÀRIA D’ALCOI TÉCNICAS DE CONTROL PREVENCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, SL
Serveis Menor Medi Ambient 16.788,75 € 20/07/2017 31/012/2017 01/01/2018
2017/4800 ADQUISICIÓ ASPIRADORA FURGÓ B. GOAT PER AL SERVEI DE PARCS I JARDINS SUMINISTROS ILAGA, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 5.869,71 € 08/05/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/6888 CREACIÓ ESPAI HORT ESCOLAR MUNICIPAL AL COL·LEGI PÚBLIC DEL ROMERAL (MEDI AMBIENT) VIVERS LA BARONIA, SL
Obres Menor Medi Ambient 25.837,13 € 27/06/2017 31/12/17 01/01/2018
2017/6622 HABILITACIÓ DE QUIOSC EN LA GÀBIA DEL OCELLS DEL PARC DE LA GLORIETA (JARDINS) CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ, S.L.
Obres Menor Medi Ambient 54.863,51 € 19/06/2017 31/12/17 01/01/2018
2017/6411 RETIRADA PAVIMENT CONTINU EN MAL ESTAT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOU PAVIMENT, ZONA ENJARDINADA CERVANTES PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE SL
Subminist. Menor Medi Ambient 19.331,60 € 16/06/2017 31/12/17 01/01/2018
2017/6313 MILLORA DEL PAS BADÉN SOBRE EL RIU BARXELL A LES IMMEDIACIONS DE LA FONT DEL QUINZET, TM D'ALCOI (MEDI AMBIENT) ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA SL
Obres Menor Medi Ambient 18.422,92 € 15/06/2017 31/012/17 01/01/2018
2017/5013 DESBROSSAMENT ZONA DEL PARC FLUVIAL DEL RIU RIQUER (JARDINS) VIVERS LA BARONIA, SL
Serveis Menor Medi Ambient 4.218,06 € 11/05/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/3359 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TORRETA DE VIGILÀNCIA DE FUSTA TRACTADA EN PARATGE DE SANT CRISTÒFOL EDILIZIA ITALIANA, SA
Subminist. Menor Medi Ambient 14.140,01 € 24/03/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/2471 NETEJA I MANTENIMENT DE TALLAFOC AMB RAMAT, A LA SOLANA DE LA FOREST DE SANT ANTONI CANTÓ GARAY, EDUARDO
Serveis Menor Medi Ambient 3.569,50€ (IVA inclòs) 07/03/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/8692 REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARACIÓ DEL PARC DEL ROMERAL FRANCISCO JAVIER CUENCA PÉREZ
Serveis Menor Medi Ambient 5.082,00 € 01/09/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/9103 INSTAL·LACIÓ DE XARXA D'AIGUA POTABLE EN PONT DE SANT JORDI APROFITANT LA SEUA REHABILITACIÓ FCC AQUALIA, SA
Obres Menor Medi Ambient 8.471,33 € 13/09/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/8833 SERVEI AUTOCONTROL DE LA QUALITAT DE VESSAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES REISUDALS, PROCEDENTS DE LA XARXA DE SANEJAMENT D'ALCOI, A L'EDAR DELS ALGARS, 2N SEMESTRE 2017 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA)
Serveis Menor Medi Ambient 6.959,44 € 06/09/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/8047 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EN ELS TRES TÚNELS DE LA VIA VERDA, ENTRE EL POLIESPORTIU I L'ESTEPAR SOC.IBERICA CONSTRUCC.ELECTRICAS, SA
Subminist. Menor Medi Ambient 20.287,95 € 01/08/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/682 SERVEI EXTRAORDINARI DE NETEJA EN DEPENDÈNCIES DE L'EDIFICI FONT ROJA NATURA, EXERCICI 2017 FCC, SA
Serveis Menor Medi Ambient 8.596,90€ (IVA inclòs) 27/01/2017 31/12/17 01/01/2018
2017/677 SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DELS EQUIPS DE CONTENIDORS SOTERRATS DURANT 2017 UTE RBU Y LV ALCOI
Serveis Menor Medi Ambient 11.550,00€ (IVA inclòs) 27/01/2017 31/12/17 01/01/2018
2017/6992 REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARACIÓ DEL PARC DEL ROMERAL FRANCISCO JAVIER CUENCA PÉREZ
Serveis Menor Medi Ambient 4.452,00 € 30/06/2017 31/12/17 01/01/2018
2017/7497 SUBMINISTRAMENT DE FUSTES PER A MANTENIMENT DE MOBILIARI URBÀ EN DIVERSOS PUNTS DE LA CIUTAT AGLOMA D'ALCOI, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 4.250,25 € 12/07/2017 31/12/17 01/01/2018
2017/7388 CREACIÓ D'UN ESPAI SALUDABLE PER A LA PRÀCTICA D'ESPORTS URBANS A LA ZONA VERDA DEL LLIT DEL RIU RIQUER ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, SL
Obres Menor Medi Ambient 38.647,40 € 10/07/2017 31/12/17 01/01/2018
2017/917 TALA I RETIRADA DE L'ARBRAT DANYAT PEL TEMPORAL, AL PARC DE CERVANTES (JARDINS) AGROENTORNO, SL
Serveis Menor Medi Ambient 5.703,94€ 06/02/2017 31/12/17 01/01/2018
2017/916 TALA I RETIRADA DE L'ARBRAT DANYAT PEL TEMPORAL, AL PARC DEL ROMERAL (JARDINS) AGROENTORNO, SL
Serveis Menor Medi Ambient 7.125,69€ 06/02/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/807 TREBALLS DE MESURA DE CAMPS ELECTROMAGNÈTICS DE BANDA AMPLA I ESTRETA EN QUATRE ZONES D'ALCOI UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Serveis Menor Medi Ambient 4.840,00€ 02/02/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/4433 PROGRAMA D'AUTOCONTROL DE LA QUALITAT DE VESSAMENT D'AIGÜES RESIDUALS A L'EDAR - 1R SEMESTRE DE 2017 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA)
Serveis Menor Medi Ambient 6.959,44 € 27/04/2017 30/06/2017 01/01/2018
2017/4259 OBERTURA I MANTENIMENT DE FAIXES AUXILIARS EN URB. MONTESOL EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS AGROENTORNO, SL
Obres Menor Medi Ambient 4.961,00€ 21/04/2017 31/012/2017 01/01/2018
2017/3837 POSADA A PUNT DE DIVERSOS PARCS INFANTILS DE LA CIUTAT (BARRANQUET DE SOLER, CASTALL/MURILLO, OLIVER, ETC.) LAPPSET ESPAÑA, VRSL
Serveis Menor Medi Ambient 6.351,46€ 05/04/2017 31/012/2017 01/01/2018
2017/3834 TREBALLS DE PLANTACIÓ I ENJARDINAMENT DE L'ACCÉS AL COL·LEGI DEL ROMERAL, DEGUTS AL TEMPORAL DE GENER VIVES LA BARONIA, SL
Obres Menor Medi Ambient 9.699,36€ 05/04/2017 31/012/2017 01/01/2018
2017/3778 OBRES DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL GR7 AL TERME MUNICIPAL D'ALCOI ESDAL, SL
Obres Menor Medi Ambient 13.163,57€ 04/04/2017 31/12/17 01/01/2018
INT 10/17 Diseny pàgina web Ajuntament Alcoy Design Factory SL
Serveis Menor Informàtica i N.T. 4.094.64 € 13/09/2017 - 31/12/2017
INT 11/17 Configuració de la passarel·la de pagaments T-Systems ITC Iberia S.A.U.
Serveis Menor Informàtica i N.T. 3.630,00 € 22/09/2017 - 31/12/2017
INT 13/17 Adquisició 15 llicències Novell Open Workgroup New Media Professional Services S.L.
Subminist. Menor Informàtica i N.T. 5.777,51 € 11/10/2017 - 31/12/2017
INT 1/17 Manteniment i suport ABS.ATL@sLT, Semcad professional, Sit Via Pública 2017 ABS INFORMATICA SL.
Serveis Menor Informàtica i N.T. 5.636,43 € 10/01/2017 1 any 31/12/2017
C.966 FOMENT I PROMOCIÓ DE LA IMATGE DE LA CIUTAT D'ALCOI PATIN ALCODIAM SALESIANO
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 80.000 euros IVA inclós. IVA 13.884,30 euros (21%) 22/05/2017 Fins el 31 de desembre de 2017 31/12/2017
32 Treballs de rehabilitació parcial de la coberta del Teatre Principal PROYECTOS Y SUBCONTRATAS, S.L.
Serveis Menor Cultura 5.900,20 € 23/05/2017 31/12/2017
O.A.:17/1404 HONORARIS REDACCIÓ DE PROJECTE CONSTRUCTIU I D'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER A LA REPARACIÓ DE LA CUNETA DE GUARDA D'AIGÜES DE VESSAMENT DEL POL. IND. SANTIAGO PAYÁ INGENIERÍA CIVIL Y TECNOLOGÍA DEL MEDITERRÁNEO, S. L.
Serveis Menor Arquitectura 9.891,75 € (I.V.A. inclòs) 17/08/2017 31/12/2017 31/12/2017
O.A.:17/1405 HONORARIS REDACCIÓ DE PROJECTE CONSTRUCTIU I D'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER A LA CREACIÓ DE CARRIL BICI, AMPLIACIÓ DE ZONA DE VIANANTS, ADEQUACIÓ D'ITINERARIS BIOSALUDABLES I REASFALTAT DE CARRER DE LA CARRETARA A LA FONT ROJA EN EL POL. IND. DE LA BENIATA VECTIA INGENIERIA, S. L. U.
Serveis Menor Arquitectura 5.900,00 € (I.V.A. inclòs) 17/08/2017 31/12/2017 31/12/2017
O.A.:17/1406 HONORARIS REDACCIÓ DE PROJECTE CONSTRUCTIU I D'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER A LA MILLORA DE LA XARXA DE DRENATGE I DE LA PAVIMENTACIÓ D'UN TRAM DEL CAMÍ DE LA MURTERA DEL POL. IND. DE SANT BENET I URBANITZACIÓ D'UNA ZONA VERDA EN EL POL. IND. DE SANTIAGO PAYÁ OFICINA TÉCNICA TES, S. L.
Serveis Menor Arquitectura 3.875,00 € (I.V.A. inclòs) 17/08/2017 31/12/2017 31/12/2017
773.09.00037/17 SERVEI MENSUAL DE REVISIÓ DE L'ENCESA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC - D'AGOST A DESEMBRE DEL 2017 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.
Serveis Menor I.G.S. 19.360,00 € 13/07/2017 31/12/2017
INT 7/17 Adquisició 15 PCs amb monitor INFOCOSTE EL ROMERAL SLU
Subminist. Menor Informàtica i N.T. 8.807,25 € 06/07/2017 - 31/12/2017
INT 5/17 Adquisició de 14 ordinadors portàtils Punt Com
Subminist. Menor Informàtica i N.T. 4.382,04 € 24/05/2017 - 31/12/2017
O.A.17/1320 HONORARIS TÈCNICS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA ZONA VERDA CENTRAL DEL POL. IND. COTES BAIXES PABLO GINER MIRA
Serveis Menor Arquitectura 14.822,50 € (I.V.A. inclòs) 21/07/2017 31/12/2017 31/12/2017
22017003941 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ FINESTRES EIMA BATOI SALVADOR DOMÉNECH, S.L
Subminist. Menor Educació 7.985,03 € 15/03/2017 15/03/2017 31/12/2017
INT 9/17 Adquisición 1 switch Specialist Computer Center SL
Subminist. Menor Informàtica i N.T. 5.812,07 € 13/09/2017 - 31/12/2017
INT 3/17 Suport de firewall, antivirus, IDS, Stonesoft Informática el Corte Inglés S.A.
Serveis Menor Informàtica i N.T. 6.064, 28 € 14/02/2017 1 any 31/12/2017
773.09.00029/15 REDACCIO DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DELS CONTRACTES D'ARREPLEGA DE RESIDUS SOLIDS URBANS, NETEJA VIARIA I GESTIÓ DE L’'ECOPARC LOVIC DISSENY I CONTROL DE SERVEIS URBANS, S.L.
Serveis Menor I.G.S. 19.976,37 04/03/2016 31/12/2017
13 Actuació musical MISA SANT MAURE en el mes de novembre Orquesta Sinfónica Alcoyana
Serveis Menor Cultura 5.800,00 € 23/01/2017 1 mes des de la realització de l'activitat 29/12/2017
771.07.00005/17 Honoraris redacció projecte i direcció facultativa demolició immobles al c/ El Camí, 15 i 17 Sr. Enric Paredes Vañó
Serveis Menor Urbanisme 1.694,00€ (21% IVA inclòs) 10/05/2017 Fins que s'acaben els treballs 27/12/2017
O.A.:17/1321 HONORARIS REDACCIÓ DEL CATÀLEG DE PROTECCIONS DETALLAT RAFAEL SILVESTRE GARCÍA
Serveis Menor Arquitectura 14.999,16 € (I.V.A. inclòs) 21/07/2017 31/12/2017 31/12/2017
773.19.00051/16 DEMOLICIÓ DE MUR EN MAL ESTAT I EXECUCIÓ NOU MUR EN LA FONT ROJA AVANTNET SERVEIS INTEGRALS, S.L.
Obres Menor I.G.S. 6.178,20 19/12/2016 19/12/2017
773.19.00052/16 TREBALLS REALITZATS EN LA VORERA DE LA C/ ALACANT AVANTNET SERVEIS INTEGRALS, S.L.
Obres Menor I.G.S. 3.804,00 19/12/2016 19/12/2017
773.09.00024/16 OBRES DE REASFALTAT D'UNS QUANTS CARRERS D'ALCOI PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
Obres Menor I.G.S. 31.750,40 19/12/2016 19/12/2017
773.19.00040/16 SUBSTITUCIÓ COMPRESSOR EN CEMENTERI MUNICIPAL JUSOL INSTALACIONES, S.L.
Serveis Menor I.G.S. 7.756,11 19/12/2016 19/12/2017
773.19.00053/16 ADQUISICIO REGISTRES DE CLAVEGUERAM LUIS PEREZ VERDU
Subminist. Menor I.G.S. 5.870,92 19/12/2016 19/12/2017
773.07.00012/16 ADQUISICIÓ VESTUARI HIVERN PER A CENTRE ESPORTS FERRETERIA SAN ROQUE, S.L.
Subminist. Menor I.G.S. 4.250,04 16/12/2016 16/12/2017
773.19.00049/16 REPOSICIÓ CABLEJAT ACCÉS C/ CAVALL BERNAT ELECTRONIC TRAFIC, S.A.
Obres Menor I.G.S. 7.554,88 16/12/2016 16/12/2017
773.04.00006/16 PROJECTE "LINEA VERDE" RESOLUCIÓ CONSULTES MEDIAMBIENTAL PER EMPRESES I CIUTADANS GREEN TAL, S.A.
Serveis Menor I.G.S. 5.263,50 16/12/2016 16/12/2017
773.19.00048/16 REPOSICIÓ CABLE ROBAT I REPARACIONS DIVERSES EN BULEVARD DE LA URBANITZACIÓ SERELLES ELECTRONIC TRAFIC, S.A.
Obres Menor I.G.S. 8.434,47 15/12/2016 15/12/2017
773.09.00039/16 AMPLIACIÓN DE ACERA EN LA C/ GENERAL PRIETO JUNTO AL PARQUE TELMEX TECNOLOGICA GENERAL 21, S.L.
Obres Menor I.G.S. 7.895,02 12/12/2016 12/12/2017
773.17.00010/16 REFORMA SALA RECEPCIÓ DE CADÀVERS DEL CEMENTERI MUNICIPAL SAN ANTONIO ABAD CRL OBRAS, S.L.
Obres Menor I.G.S. 4.593,86 12/12/2016 12/12/2017
773.09.00035/16 REURBANITZACIÓ DEL TRAM DE L'AV JUAN GIL ALBERT (NÚMEROS IMPARELLS) ENTRE ELS CARRERS MESTRES LAPORTA I SANT LLUÍS BERTRAN CANTO OBRAS, S.L.
Obres Menor I.G.S. 17.093,69 07/12/2016 07/12/2017
773.09.00034/16 CONSTRUCCIÓ DE BARANA EN LA C/ SANTA TERESA DE JORNET METALICAS CRIADO, S.L.
Obres Menor I.G.S. 9.940,39 07/12/2016 07/12/2017
773.10.00120/15 REPARACIÓ ERMITA DE SANT CRISTOFOL AFEMA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Obres Menor I.G.S. 31.968,20 07/12/2016 07/12/2017
773.10.00267/16 REPARACIÓ CLAVEGUERAM EN CRTA. DEL MOLINAR 53 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ, S.L.
Obres Menor I.G.S. 15.430,19 28/11/2016 28/11/2017
773.09.00023/16 REHABILITACIÓ CLAVEGUERAM EN C/ ELS FILADORS ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.
Obres Menor I.G.S. 10.446,50 25/11/2016 25/11/2017 25/11/2017
O.A.:17/1620 HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE BÀSIC I EXECUCIÓ D'OBRES MANTENIMENT I CONSERVACIÓ ILLA DE RODES, ESTUDI DE SEG. I SALUT I ESTUDI RESIDUS. ISAAC MONTAVA BELDA
Serveis Menor Arquitectura 10.890,00 € (21% I.V.A. Inclòs) 19/09/2017 2 mesos 22/11/2017
773.09.00033/16 CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS EN PL ALCALDE AGUSTÍN ALBORS CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ, S.L.
Obres Menor I.G.S. 3.678,34 18/11/2016 18/11/2017
773.10.00193/16 REPARACIÓ DE VORERA AL CARRER GENERAL PRIETO JUNT AL PARC CARAMANXEL TELMEX TECNOLOGICA GENERAL 21, S.L.
Obres Menor I.G.S. 9.918,91 17/11/2016 17/11/2017
773.19.00044/16 REPOSICIÓ CABLE PREN TERRA ROBAT C/ PENÀGUILA / PTE. FRANCISCO AURA ELECTRONIC TRAFIC, S.A.
Obres Menor I.G.S. 4.009,43 15/11/2016 15/11/2016
C.906 SERVEI DE MANTENIMENT DE LES APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE COMPTABILITAT, NÒMINES, GESTIÓ DE PATRIMONI, FIRMA ELECTRÒNICA I D'ALTRES RELACIONADES INSTAL·LADES EN ELS SERVIDORS DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 49.147,78 amb IVA 12/11/2015 DOS ANYS 12/11/2017
C.899 SERVEI DE MANTENIMENT DE LES APLICACIONS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTATÒRIA, MULTES, REGISTRE, POBLACIÓ, EXPEDIENTS, CARPETA CIUTADANA I ALTRES RELACIONADES, INSTAL•LADES EN ELS SERVIDORS DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 49.686,23 euros anuals (IVA inclòs) 12/11/2015 2 anys 12/11/2017
C.927 PROGRAMA D'ATENCIÓ A ALUMNES AMB RISC D'EXCLUSIÓ ESCOLAR Maria del Castillo Martínez Nieto
Serveis Obert Contractació 18.414 euros IVA exclòs 07/11/2016 1 ANY prorrogable per 2 anys més 07/11/2017
773.05.00005/16 REPARACIÓ XARXA CLAVEGUERAM CARRER LA PURISSIMA ABAD DESATASCOS TORREGROSA, S.L.
Obres Menor I.G.S. 8.482,10 31/10/2016 31/10/2017
773.19.00042/16 ADQUISICIÓ 6 ESCALES AMB RODES - GUIA PER A ACCÉS NÍNXOLS CEMENTERI MARCO TALLER CERRAJERIA, S.L.
Subminist. Menor I.G.S. 9.990,73 27/10/2016 27/10/2017
773.09.00029/16 OBRES DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI MUNICIPAL DEL CENTRE CULTURAL PORTAMATIC, S.L.
Obres Menor I.G.S. 9.498,50 27/10/2016 27/10/2017
INT 8/17 Instal·lació de cablejat de fibra òptica entre la sala de CPD i la Policia Local Alarm Plus Centralización y Seguridad S.L.
Subminist. Menor Informàtica i N.T. 5.608,33 € 17/07/2017 - 11/10/2017
O.A.:17/1402 TREBALLS D'INVESTIGACIÓ I DISSENY GEOTÈCNIC PER A L'ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS QUE DONEN A LA N-340 (ALACANT - LA BENIATA) A INGENIA RESEARCH & CONSULTING, S. L.
Serveis Menor Arquitectura 18.936,50 € (I.V.A. inclòs) 14/08/2017 28/09/2017 28/09/2017
C.964 REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONTRUCCIÓ D'UNA PASSARELA PEATONAL PER A LA INTERCONECTIVITAT DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA DEL MUNICIPI D'ALCOI OFICINA TÉCNICA TES, S.L.
Serveis Obert Contractació 18.646,10 euros IVA inclós 06/07/2017 2 mesos prorrogable per 1 mes més. 06/09/2017
C.974 OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L'ACTUACIÓ DE DESDOBLAMENT DEL VIAL PROVISIONAL D'ACCÉS ALS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANTIAGO PAYÁ I SANT BENET MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L.
Obres Negociat sense publicitat Contractació 134.443,10 euros IVA inclós 21/07/2017 6 setmanes 01/09/2017
773.15.00011/16 SEGUIMENT I CONTROL DE LES FACTURES ENERGETIQUES AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P.
Serveis Menor I.G.S. 9.583,20 08/08/2016 08/08/2017
23 Adquisició 500 unitats llibre ANTOLOGIA DE VALLS Andana Llibres, S.L.
Subminist. Menor Cultura 4.160,00 € 07/03/2017 1 mes des de l'entrega dels llibres 19/07/2017
773.15.00006/17 HONORARIS A.T. COORDINADOR SEGURETAT I SALUT OBRA SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR EXISTENT EN POLÍGON INDUSTRIAL COTES ALTES ERNESTO PEREZ COLOMINA
Serveis Menor I.G.S. 632,25 € 27/09/2017 17/07/2018
14 Concert DIA INTERNACIONAL DE LA MUSICA al Teatre Calderón el dia 17 de juny Orquesta Sinfónica Alcoyana
Serveis Menor Cultura 5.000,00 € 23/01/2017 1 mes des de la realització de l'activitat 17/07/2017
31 Treballs d'assistència tècnica i lloguer de materials per al Centre Cultural amb motiu de la XXVII Mostra de Teatre d'Alcoi RMS AUDIO, S.L.
Serveis Menor Cultura 4.634,91 € 22/05/2017 1 mes desde la realización de la actividad 02/07/2017
30 Treballs d'assistència i lloguer de materials per al Teatre Salesians amb motiu de la realització de la XXVII Mostra de Teatre d'Alcoi YAPADÚ PRODUCCIONS, S.L.
Serveis Menor Cultura 6.202,07 € 29/05/2017 1 mes desde la realización de la actividad 02/07/2017
29 Representació espectacle EL PROCESO al Teatre Principal el dia 1 de juny - XXVII Mostra de Teatre d'Alcoi COENERGIA MANAGER, S.L.U.
Serveis Menor Cultura 4961 22/05/2017 1 mes desde la realización de la actividad 01/07/2017
27 Representació espectacle DE SUKEI A NAIMA al Teatre Calderón el dia 31 de maig - XXVII Mostra de Teatre d'Alcoi LA DEPENDENT, S.L.
Serveis Menor Cultura 4480 29/05/2017 1 mes desde la realización de la actividad 30/06/2017
C.909 SERVICI INTEGRAL D'ATENCIÓ A LA FAMILIA I LA INFÀNCIA (SEAFI) IDEX IDEAS Y EXPANSION, S.L.
Serveis Obert Contractació 86.515 euros IVA inclòs. IVA (21%) 15.015 euros 08/06/2016 1 any. Prorrogable 1 any més 08/06/2017
2017/5427 SUBMINISTRAMENT APARELL JOC INFANTIL (JEEP WILLY) PER A REPOSICIÓ EN PARC DE CERVANTES (JARDINS) HAGS SWELEK, S.A.
Subminist. Menor Medi Ambient 7.406,41 € 23/05/2017 31/012/17 01/06/2017
771.99.00049/17 HONORARIS TÈCNICS TREBALLS A REALITZAR EN L'OFICINA DE GESTIÓ DE L'ARRU JOSÉ MARIA JUAN URIBE
Serveis Menor Arquitectura 4.840,00 € (I.V.A. inclòs) 05/04/2017 31/05/2017 31/05/2017
25 CONCIERTO DE ARANJUEZ al Teatre Calderón el dia 30 d'abril Orquesta Sinfónica Alcoyana
Serveis Menor Cultura 6.325,00 € 03/04/2017 1 mes des de la finalización de la actividad 30/05/2017
12 Actuació musical MISA SANT JORDI el dia 25 d'abril Orquesta Sinfónica Alcoyana
Serveis Menor Cultura 5.900,00 € 23/01/2017 1 mes des de la realització de l'activitat 25/05/2017
INT 2/17 Manteniment de 350 llicències Panda Endpoint Protection Algoritmos Procesos y diseños S.A.
Serveis Menor Informàtica i N.T. 5.297,99 € 23/01/2017 3 anys 23/01/2020
22 Actuació musical GLÒRIA INFANTIL el dia 17 d'abril Societat Unió Musical d'Alcoi
Serveis Menor Cultura 4.093,00 € 03/02/2017 1 mes des de la realització de l'activitat 17/05/2017
19 Actuació musical GLÒRIA INFANTIL el dia 17 d'abril Societat Musical Nova d'Alcoi
Serveis Menor Cultura 4.093,00 € 27/01/2017 1 mes des de la realització de l'activitat 17/05/2017
21 Actuació musical GLÒRIA MAJOR el 16 d'abril Societat Unió Musical d'Alcoi
Serveis Menor Cultura 4.093,00 € 03/02/2017 1 mes des de la realització de l'activitat 16/05/2017
18 Actuació musical GLÒRIA MAJOR el dia 16 d'abril Societat Musical Nova d'Alcoi
Serveis Menor Cultura 4.093,00 € 27/01/2017 1 mes des de la realització de l'activitat 16/05/2017
10 Actuació musical GLÒRIA MAJOR el dia 16 d'abril Corporació Musical Primitiva
Serveis Menor Cultura 4.093,00 € 23/01/2017 1 mes des de la realització de l'activitat 16/05/2017
09 Concert d'Exaltació a la Música Festera, al Teatre Calderón el dia 9 d'abril Corporació Musical Primitiva
Serveis Menor Cultura 3.388,00 € 23/01/2017 1 mes des de la realització de l'activitat 09/05/2017
C.913 SERVEI D'ASSISTÈNCIA EN LES ACTIVITATS ORGANITZADES PEL CENTRE CULTURAL "MARIO SILVESTRE" DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI SERVEIS INTEGRALS DE CULTURA, S.L.
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 50.000 euros IVA INCLÒS. 8.677,69 euros (21%) 04/05/2016 1 any 04/05/2016
17 Concert d'Exaltació de la Música Festera al Teatre Calderón el dia 2 d'abril Societat Musical Nova d'Alcoi
Serveis Menor Cultura 3.388,00 € 27/01/2017 1 mes des de la realització de l'activitat 02/05/2017
C.14/17 Lloguer de les tribunes de la Casa de la Cultura i practicables premsa en Festes del Sant Jordi 2017 NUSSLI IBERIA SAU
Serveis Menor Festes 4.007,52 € 22/05/2017 30/04/2017
C.12/17 Servici de catering el Dia de les Entrades (22-04-2017), per a convidats d'Alcaldia i autoritats municipals amb motiu de les Festes de Sant Jordi 2017 SABORS CASOLANS, S.L.
Serveis Menor Festes 7.920,00 € 11/05/2017 22/04/2017
07 Espectacle TAO THE SAMURAI OF THE DRUMS al Teatre Calderón el dia 17 de març Ópera 2001, S.L.
Serveis Menor Cultura 26.620,00 € 23/01/2017 1 mes des de la realització de l'activitat 17/04/2017
06 Espectacle LOS VECINOS DE ARRIBA al Teatre Calderón el dia 12 de març Pentación, S.A.
Serveis Menor Cultura 13.310,00 € 23/01/2017 1 mes desde la realización de la actividad 12/04/2017
05 Espectacle BOLÉRO al Teatre Calderón el dia 17 de febrer Mayda B Performance, S.L.
Serveis Menor Cultura 10.285,00 € 23/01/2017 1 mes desde la realización de la actividad 17/03/2017
04 Concert ALBA MOLINA al Teatre Calderón el dia 10 de febrer Otrobis Siglo XXI, S.L.
Serveis Menor Cultura 6.050,00 € 23/01/2017 1 mes desde la realización de la actividad 10/03/2017
C.11/17 Gestió i muntatge de la Festa de Carnestoltes 2017 d'Alcoi SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIÀ, S.L.
Serveis Menor Festes 7.874,68 € 10/03/2017 04/03/2017
C.10/17 Mascletá i espectacle de focs artificials per als dies 17 i 24 d'abril de 2017, amb motiu dels actes de la Gloria Infantil i Aparició de Sant Jordi, durant les Festes de Sant Jordi 2017 Pirotecnia Quiles, SL
Subminist. Menor Festes 10.769,00 € 20/02/2017 01/03/2017
C. 9/17 Mascletá i bombardeig de focs artificials per al Domingo de Resurrecció, amb motiu dels actes de la Processó del Xiulitets i Gloria 2017 Pirotecnia Turís, SL
Subminist. Menor Festes 4.235,00 € 20/02/2017 01/03/2017
C. 8/17 Servici de maquillatge a personatges del Ban Real, Campament Real i Cavalcada Reis Mags 2017 Aranzazu Torregrosa Vicens
Serveis Menor Festes 7.349,66 € 27/01/2017 2 dies 01/03/2017
C. 7/17 Muntatge i lloguer de la carrossa de l'Ambaixador Reial per als actes de la Cavalcada de Reis d'Alcoi 2017 José Luis Alfayate Martín (Carrozas José)
Serveis Menor Festes 5.203,00 € 17/01/2017 1 dia 01/03/2017
11 Actuació musical MISA DEL JESUSET DEL MIRACLE el dia 29 de gener Orquesta Sinfónica Alcoyana
Serveis Menor Cultura 5.600,00 € 23/01/2017 1 mes des de la realització de l'activitat 28/02/2017
2016/11711 Renovació del paviment de les voreres de diversos carrers del barri de Santa Rosa d'Alcoi Cantó Obras, S.L.
Obres Menor Participació Ciutadana 58.768,01 21/11/2016 Fins mitat o final de febrer 28/02/2017
C.949 CONSTRUCCIÓ-REHABILITACIÓ D'UNS QUANTS TRAMS DE CLAVEGUERAM EN EL BARRI DE BATOI CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Obres Negociat sense publicitat Contractació 191.543,98 euros IVA inclòs. IVA 33.243,17 euros (21%) 23/12/2016 1 MES a comptar des de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig 23/02/2017
03 Espectacle EL SOPAR DELS IDIOTES al Teatre Calderón el dia 4 de febrer Olympia Metropolitana, S.A.
Serveis Menor Cultura 2.934,25 € 23/01/2017 1 mes desde la realización de la actividad 23/02/2017
02 Espectacle TIEMPO al Teatre Calderón, el dia 29 de gener República de Guerrilla, S.L.
Serveis Menor Cultura 5.808,00 € 23/01/2017 1 mes desde la realización de la actividad 23/02/2017
C.948 ADQUISICIÓ D'UN CAMIÓ AMB GRUA PER AL SERVEI MUNICIPAL DE JARDINS FRANCISCO MARCOS, S.A
Subminist. Negociat sense publicitat Contractació 47.668,81euros IVA inclós 22/12/2016 60 díes naturals 22/02/2017
C.941 LLOGUER I INSTAL.LACIÓ TEMPORAL DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL AMB MOTIU DE LES FESTES DE REIS 2017 ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A.
Subminist. Obert Contractació 61.710 euros IVA inclós. IVA 10.710 euros 14/11/2016 3 mesos 15/02/2017
20 Actuació musical CABALGATA DE LOS REYES MAGOS el dia 5 de gener Societat Unió Musical d'Alcoi
Serveis Menor Cultura 4.765,00 € 03/02/2017 1 mes des de la realització de l'activitat 05/02/2017
16 Actuació musical CABALGATA DE LOS REYES MAGOS el dia 5 de gener Societat Musical Nova d'Alcoi
Serveis Menor Cultura 4.765,00 € 27/01/2017 1 mes des de la realització de l'activitat 05/02/2017
08 Actuació musical CABALGATA DE LOS REYES MAGOS el dia 5 de gener Corporació Musical Primitiva
Serveis Menor Cultura 4.765,00 € 23/01/2017 1 mes des de la realització de l'activitat 05/02/2017
15 Espectacle SINERGIA 3.0 al Teatre Calderón el dia 3 de gener Jorge Silvestre Granda
Serveis Menor Cultura 4.235,00 € 27/01/2017 1 mes des de la realització de l'activitat 03/02/2017
C. 6/17 Lloguer de vestuari per als actes del Ban, Cavalcada i Festivitat de Reis 2017 Festalcoi, SL
Serveis Menor Festes 17.433,68 € 30/01/2017 30/01/2017
C. 5/17 Subministrament de 55 cortines ilméx-led goma eco plus color blanc led i 24 cortines flaix ilméx-led goma plus color blanc càlid per a il·luminació ornamental fatxada Casa Consistorial en Festes de Nadal 2016 / Reis 2017 Ilméx, SA
Subminist. Menor Festes 9.893.81 € 13/01/2017 30/01/2017
C. 4/17 Servici de lloguer de carros i animals per a actes de "Els Pastoretes", Ban Real i Cavalcada dels Reis Mags 2017 José Rafael Llorens Montava
Serveis Menor Festes 13.068,00 € 30/01/2017 3 días 30/01/2017
C. 3/17 Servici de lloguer de carros i animals per a actes de "Els Pastoretes", Ban Real i Cavalcada dels Reis Mags 2017 Daniel Jorge Rovira Jiménez
Serveis Menor Festes 7.199,50 € 17/01/2017 3 días 30/01/2017
C. 2/17 Organització i muntatge de la Festa de Cap d'Any 2016 en la plaça d'Espanya d'Alcoi Serveis Esportius l'Alcoià, S.L.
Serveis Menor Festes 16.867,40 € 30/01/2017 30/01/2017
C. 1/17 Castell de Focs Artificials per a l'acte de l'Adoración dels Reis Mags i subministrament de 300 bengales de llarga duració, per a l'acte de les Fogueres del dia del Ban Real 2017 Pirotecnia Aitana, S.L.
Serveis Menor Festes 5.000,00 € 17/01/2017 27/01/2017
C. 6/16 Servici de muntatge express i desmuntatge i desenrotllament contingut Vidiomapping per a Castell Festes de Sant Jordi 2016 Jorge Gisbert Soler
Serveis Menor Festes 5.929,00 € 13/01/2017 27/01/2017
C. 5/16 Fabricació de 2000 xiulets de terrisseria per a l'acte dels "Xiulitets" el Diumenge de Resurrecció Tomás Román Beneyto
Subminist. Menor Festes 4.598,00 € 19/12/2016 27/01/2017
C. 4/16 Actuació del Grup de Danses en els actes del Ban Real. Organització Poble, Pregó del Tio Piam, dolçainers acompanyament Tio Piam i personatges del Tirisiti Grup de Danses Carrascal d'Alcoi
Serveis Menor Festes 3.160,00 € 19/12/2016 27/01/2017
C. 3/16 Servici de grua per als treballs de desmuntatge, transport i descàrrega dels trams de l'Enramada de Festes de Sant Jordi 2016 fins a magatzem Grúas Alcoy, S.L.
Serveis Menor Festes 18.561,40 € 19/12/2016 27/01/2017
C. 2/16 Lloguer de vestuari per als actes del Ban, Cavalcada i Festivitat de Reis FESTALCOI, SL
Serveis Menor Festes 16.465,68 € 04/01/2017 27/01/2017
C. 1/16 Servici de community managment en Facebook, creació de continguts gràfics i gestió del concurs, manteniment, muntatge, reprogramació, adaptació de mòduls al nou sistema, configuració de la xarxa i substitució material, per a les Festes de Sant Jordi 2016 Jorge Gisbert Soler
Serveis Menor Festes 5.687,00 € 02/05/2016 27/01/2017
01 Concert MANEL JO COMPETEIXO, al Teatre Calderón el dia 20 de gener Fina Estampa, S.L.
Serveis Menor Cultura 16.940 € 17/01/2017 1 mes desde la realización de la actividad 21/01/2017
C.950 SUBSTITUCIÓ DE LES LUMINÀRIES DE L 'ENLLUMENAT PÚBLIC EN ELS CENTRES DE COMANAMENT N23, B08, B03, E01, E09 I A02 D'ALCOI LÍNEAS Y CABLES SL
Subminist. Obert Contractació 100.674,95 IVA INCLÒS 05/01/2017 2 ANYS I CINC MESOS 06/05/2019
C.937-A OBRES DE REFORÇ DEL TAULER DEL PONT DE SANT JORDI CONTRATAS VILOR SL
Obres Obert Contractació 275.147,95 IVA INCLÒS 09/01/2017 10 ANYS 19/01/2017
C.954 SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS SECS, ENVASATS, CONGELATS I LACTIS A LES EIMES DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI Procediment desert
Subminist. Obert Contractació 0 euros 13/01/2017 Procediment desert 13/01/2018
2016/1626 SERVEI DE CONTROL I PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LA I CONTROL QUALITAT EN PISCINES I BANYERA HIDROMASSATGE DEL COMPLEX ESPORTIU MPAL. EDUARDO LATORRE (DE GENER A NOVEMBRE DE 2016) LOKIMICA, SA
Serveis Menor Medi Ambient 3.926,45 € 09/02/2016 31/11/2016 01/01/2017
2016/5522 SERVEI DE RETIRADA I TRANSPORT DE DIVERSOS RESIDUS I ENVASOS CONTAMINATS DEL MAGATZEM D'OBRES ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS, SL
Serveis Menor Medi Ambient 6.017,55€ 16/05/2016 01/01/2017
2016/392 SERVEI PODA DE L'ARBRAT DEL CARRER DE SANTA ROSA (75 UNITATS) PACO-MOLL, SL
Serveis Menor Medi Ambient 6.534,06€ 25/01/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/391 SERVEI PODA DE L'ARBRAT DE L'AVINGUDA DE JOAN GIL ALBERT (95 UNITATS) VIVERS LA BARONIA, SL
Serveis Menor Medi Ambient 8.621,25€ 25/01/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/390 SERVEI PODA DE L'ARBRAT DE L'AVINGUDA L'ALAMEDA (115 UNITATS) VIVERS LA BARONIA, SL
Serveis Menor Medi Ambient 9.044,75 € 25/01/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/1800 SERVEIS D'INVESTIGACIÓ, ASSESSORAMENT I DIVULGACIÓ DE L'ESTUDI EN LA RECUPERACIÓ DE LA ZONA CREMADA DE SERELLES UNIVERSITAT MIGUEL HERNÉNDEZ D'ELX
Serveis Menor Medi Ambient 2.512,64 € 15/02/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/389 SERVEI PODA DE L'ARBRAT DELS CARRER DEL CAMÍ I MÚSIC GONÇAL BLANES (60 UNITATS) PACO-MOLL, SL
Serveis Menor Medi Ambient 5.082,10€ 25/01/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/270 PROGRAMA D'AUTOCONTROL DE LA QUALITAT DEL VESSAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, 1R SEMESTRE 2016 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA)
Serveis Menor Medi Ambient 6.959,44€ 20/01/2016 31/07/2016 01/01/2017
2016/111 SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DELS EQUIPS DE CONTENIDORS SOTERRATS, EXERCICI 2016 (DE GENER A NOVEMBRE) UTE FCC MEDI AMBIENT SA
Serveis Menor Medi Ambient 10.587,50€ 15/01/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/110 SERVEI EXTRAORDINARI DE NETEJA EN DEPENDÈNCIES DE L'EDIFICI FONT ROJA NATURA, EXERCICI 2016 (DE GENER A NOVEMBRE) FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA
Serveis Menor Medi Ambient 6.656,21€ 15/01/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/19 SERVEI DE CLORACIÓ DE L'AIGUA REUTILITZADA, PROCEDENT DE L'EDAR D'ALCOI SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA)
Serveis Menor Medi Ambient 8.824,91€ 13/01/2016 31/01/2016 01/01/2017
2016/10935 ADQUISICIÓ VEHICLE USAT PER A TASQUES MEDIAMBIENTALS DE MANTENIMENT DEL PROJECTE CANYET I ALTRES TALLERES DEUTSCHE-CARS, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 5.000,00€ 26/10/2016 01/01/2017
2016/6550 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MATERIAL DIVERS I REPINTAT JOCS INFANTILS A LA FONT DOLÇA JOGG MANTENIMIENTO, SLU
Subminist. Menor Medi Ambient 5.679,69€ 15/06/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/4183 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ TORRETA VIGILÀNCIA EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS A L'ÀREA DE SANT ANTONI Señalización y Equipamiento para entornos naturales, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 12.826,00 € 06/04/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/11550 SUBMINISTRAMENT 575 TUBS DE LEDS PER AL COL·LEGI DEL ROMERAL, PLA D'ENERGIES SOSTENIBLES GRUPO SINDEL, SA
Subminist. Menor Medi Ambient 8.035,91 € (IVA inclòs) 09/11/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/11449 POSADA A PUNT DE PARCS INFANTILS DE DIVERSOS PUNTS DE LA CIUTAT (JARDINS) LAPPSET ESPAÑA, VRSL
Serveis Menor Medi Ambient 6.446,78 € 07/11/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/GMA/424 OBRES DE REPARACIÓ DELS VASOS 2 I 3 DEL DIPÒSIT MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE BATOI GESTASER, OBRAS Y SERVICIOS, SL
Obres Menor Medi Ambient 48.983,03 € (IVA inclòs) 07/11/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/1721 REPARACIÓ DRENATGE AIGÜES PLUVIALS EN ZONA VERDA DEL BARRANQUET DE SOLER CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTÍNEZ, SL
Obres Menor Medi Ambient 10.232,06 € 11/02/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/1720 REPARACIONS EN JOCS INFANTILS DEL PARC DE CANTAGALLET, SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I INSTAL·LACIÓ) JOGG MANTENIMIENTO, SL
Serveis Menor Medi Ambient 3.736,72 € 11/02/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/6863 OBRES DE MILLORA DEL CAMÍ D'ACCÉS AL RACÓ DE SANT BONAVENTURA AL TM D'ALCOI ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, SL
Obres Menor Medi Ambient 33.854,59€ 08/07/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/12153 MILLORA DE LA ZONA VERDA DE LA FONT DE L'ESTRELLA, JARDÍ DELS REIS MAGS VIVERS LA BARONIA, SL
Serveis Menor Medi Ambient 9.450,10 € 24/11/2016 31/12/16 01/01/2017
2016/6848 OBRA DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIONS SANITÀRIES A L'ÀREA D'ACAMPADA DE LA FONT ROJA (MEDI AMBIENT) ESDAL, SL
Obres Menor Medi Ambient 58.339,88€ 07/07/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/12359 ACTUACIONS DE MILLORA DE LA ZONA VERDA DEL PARC DE CARAMANXEL AGROENTORNO, SL
Serveis Menor Medi Ambient 9.958,30 € 28/11/2016 31/12/16 01/01/2017
2016/7165 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT SOLAR A L'ÀREA RECREATIVA DE LA FONT ROJA (MEDI AMBIENT) CONSULTORIA MEDIOAMBIENTAL DE VINALOPO, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 21.776.85€ 04/07/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/5261 OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE D'UN TRAM DEL C/ ROGER DE LLÚRIA, DES DEL NÚM. 1 FINS AL 5, I D'UN TRAM DEL C/ DIEGO FERNANDO MONTAÑÉS, DES DEL NÚM. 2 FINS AL 6, DEL MUNICIPI D'ALCOI AQUALIA, SA
Obres Menor Medi Ambient 32.805,02€ 06/05/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/10280 FABRICACIÓ TANCAMENT I BASE DE JOCS PER A INSTAL·LAR ELS JOCS TEMATITZATS DEL TIRISITI A LA CIUTAT D’ALCOI ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, SL
Obres Menor Medi Ambient 28.838,11€ 13/10/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/10083 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ BARANA METÀL·LICA AL PARC DE LA ZONA NORD (JARDINS) GALLEGO ORTIZ, JUAN PATRICIO
Subminist. Menor Medi Ambient 5.042,69€ 29/09/2016 31/012/2016 01/01/2017
2016/10070 MATERIAL REPOSICIÓ PER A JOCS INFANTILS UBICATS EN DIFERENTS PARCS D'ALCOI (JARDINS) HAGS SWELEK, SA
Subminist. Menor Medi Ambient 9.584,41€ 29/09/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/1767 TREBALLS DE CONDICIONAMENT DE LA SUPERFÍCIE DEL PARC DEL CASTELLAR ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, SL
Obres Menor Medi Ambient 5.552,69 € 12/02/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/10056 MILLORA PISTA ESPORTIVA ANTIVANDÀLICA PARC INFANTIL DEL ROMERAL (JARDINS) VIALES LEVANTINOS VIAL, SL
Obres Menor Medi Ambient 10.271,39€ 29/09/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/8758 C.944 SUBMINISTRAMENT JOCS INFANTILS TEMATITZATS AMB PERSONATGES I ELEMENTS DEL TIRISITI MUNDO ANIMALIA, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 49.905,24€ 26/09/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/10012 MANIOBRA HIDRÀULICA D'AÏLLAMENT DELS VASOS 1, 2 I 3 DEL DIPÒSIT DE BATOI PER A MILLORA DE LES CONDICIONS DE CLORACIÓ AQUALIA, SA
Obres Menor Medi Ambient 7.596,02€ 30/09/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/16757 TREBALLS NECESSARIS PER A LA POSADA EN MARXA DE LA FONT ORNAMENTAL DEL PARTERRE AQUALIA, SA
Serveis Menor Medi Ambient 7.722,00 € 27/12/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/7420 PROGRAMA AUTOCONTROL QUALITAT DEL VESSAMENT I REUTILITZACIÓ AIGÜES RESIDUALS, 2N SEMESTRE 2016 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA)
Serveis Menor Medi Ambient 6.959,44€ 13/07/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/6616 FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ SÒL DE SEGURETAT A L’ÀREA DE JOCS INFANTILS DEL PARC DE LA FONT DOLÇA RUEDAS LLOPIS, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 5.863,30€ 17/06/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/863 C.818 CONTROL PLAGUES (DESRAT, DESINSEC, INSECTES, ETC.) EN LA CIUTAT I EDIFICIS PÚBLICS, DE GENER A NOVEMBRE 2016 LOKIMICA, SA
Serveis Obert Medi Ambient 41.608,00 € 25/11/2013 25/11/2016 01/01/2017
2016/515 TRANSPORT, CÀRREGA/DESCÀRREGA (MADRID-ALCOI) I MUNTATGE EN EDIFICI FONT ROJA DE L'EXPOSICIÓ "EL BOSC INTERIOR" PHOTOALQUIMIA, SL
Serveis Menor Medi Ambient 6.655,00 € 27/01/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/6901 OBRES DE REPARACIÓ DEL DIPÒSIT MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE BATOI GESTASER OBRAS Y SERVICIOS, SL
Obres Menor Medi Ambient 28.960,29 € (IVA inclòs) 08/07/2016 04/11/2016 01/01/2017
C.931 FOMENT I PROMOCIÓ DE LA IMATGE DE LA CIUTAT D'ALCOI PATIN ALCODIAM SALESIANO
Altres Negociat sense publicitat Contractació 90.000 € IVA INCLÓS 07/06/2016 6 mesos 03/12/2016
2016/10049 Millora d'accessos i adequació de la zona de jocs infantils al parc de Cantagallet CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTÍNEZ, S.L.
Obres Menor Participació Ciutadana 58.451,95 € 21/10/2016 7 setmanes des de l'inici de les obres 27/12/2016
C.914 ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTE, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DURANT LA SEVA EXECUCIÓ, CORRESPONENT A L'ACTUACIÓ DE "ESTABILITZACIÓ GEOTÈCNICA DE VESSANT, DESMANTELLAMENT D'OBRA DE PAS I EXECUCIÓ DE NOU VIAL D'ACCÉS ALS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT BENET I DE SANTIAGO PAYÁ OFICINA TÉCNICA TES, S.L.
Serveis Obert Contractació 47.183,95 euros IVA inclòs. IVA 8.188,95 euros. 19/09/2016 3 mesos per a la redacció del projecte. 19/12/2016
2015/2927 Elaboració de Pla Integral d'accesibilitat d'Alcoy Pablo Giner Mira (Picarquitectura)
Serveis Menor Participació Ciutadana 21.719,50 euros 18/02/2016 18/12/2016 18/12/2016
C.933 TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DELS EQUIPS DE CLIMATIZACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT EN EL CARRER MARE DE DEU, NÚM. 2 TECNIMED LLIRIA, S.L.
Altres Obert Contractació 48.871,61 euros IVA inclós. IVA 8.481,85 euros (21%) 23/08/2016 3 mesos 23/11/2016
2016/7906 Adequació de la zona de jocs del parc de la Zona Nord ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.
Obres Menor Participació Ciutadana 58.482,48 € 22/08/2016 18/10/2016
2016/10045 Realització d'un espectacle de CORREFOCS el dia 8 d'octubre de 2016 ASOCIACIÓN CULTURAL "DIMONIS RAFOLINS"
Serveis Menor Participació Ciutadana 3.600,00 € 28/09/2016 08/10/2016
C.930 REPAVIMENTACIÓ DE L'AV. D'ELX PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Obres Negociat sense publicitat Contractació 56.586,86 IVA INCLÒS 23/08/2016 4 SETMANES DES D'ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 26/09/2016
C.937 OBRES DE REFORÇ DEL TAULER I REURBANITZACIÓ DEL PONT DE SANT JORDI PROCEDIMENT DESERT
Obres Negociat sense publicitat Contractació 02/09/2016 02/09/2016
C.918 SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS SEC, ENVASATS, CONGELATS I LACTIS A LES ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI DESERT
Subminist. Obert Contractació 02/09/2016 02/09/2016
2016/6329 Adequació i ampliació zona de jocs infantils al Passeig Ovidi Montllor JOGG MANTENIMIENTO, S.L.
Obres Menor Participació Ciutadana 46.732,56 € 06/07/2016 5 setmanes des de l'inici de les obres 19/08/2016
2016/7629 Obres de construcció d'un mur al Racó Sant Bonaventura CRL OBRAS, S.L.
Obres Menor Participació Ciutadana 3.896,20 € 15/07/2016 16/08/2016
2016/5596 Subministraments per a millorar els equipaments i l'accessibilitat del Racó Sant Bonaventura MADERERA ILICITANA, S.L.
Subminist. Menor Participació Ciutadana 16.037,88 € 18/05/2016 16/08/2016
C.862-A lote 2 Prestació del servici de missatgería i paqueteria urgent de l'Ajuntament d'Alcoi Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.
Serveis Obert Contractació 3.297,09 euros sense IVA 07/07/2014 1 any amb possibilitat de 1 any més de pròrroga (1a i última prórroga 07/07/2015-07/07/2016) 07/07/2016
C.862-A lote 1 Prestació del Servici Postal de l'Ajuntament d'Alcoi Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.
Serveis Obert Contractació 98.298,80 euros sense IVA 07/07/2014 1 any amb possibilitat de pròrroga per un any més (1a i última pròrroga 07/07/2015-07/07/2016) 07/07/2016
920160003148 SERVEIS ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA "AULES PI", ABRIL, MAIG I JUNY 2016 CAIFE - MARIA DEL CASTILLO MARTÍNEZ NIETO
Serveis Menor Educació 6600,00 29/03/2016 01/04/2016 30/06/2016
C.905 REDACCIÓ DEL PROJECTE I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I DIRECCIÓ DE L'OBRA EN LA CONSTRUCCIÓ D'UN PONT SOBRE EL BARRANC DEL CINT UTE -INGENIERIA CIVIL Y TECNOLOGICA DEL MEDITERRANEO SL-DEGREE OF FREEDOM SLU
Serveis Obert Contractació 90.750,00 euros IVA inclós 11/03/2016 El termini per a la redacció del projecte és de tres mesos i el termini d'execució de la direcció de l'obra és el mateix que el de duració de l'execució de les obres corresponents. 11/06/2016
C.878 SERVEI DE TELECOMUNICACIONS MÒBILS A L'AJUNTAMENT D'ALCOI AIRENETWORKS DEL MEDITERRANEO S.L.U
Serveis Obert Contractació 33.016,53 euros sense IVA 22/05/2014 1 ANY més 1 ANY de pròrroga 22/05/2016
C.908 SERVEI D'ASSITÈNCIA TÈCNICA PER A L'ELABORACIÓ DELS TREBALLS DE REDACCIÓ I DIRECCIÓ DE LES OBRES, AIXÍ COM COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DURANT LA SEUA EJECUCIÓ, DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL C/ ENTENÇA GRUPO DAYHE DEVELOPMENT & INVESTMENT, S.L.
Serveis Obert Contractació 90.145 € IVA INCLÓS 11/04/2016 FINS LA DATA DE FINALITZACIÓ DE LA GARANTIA DE LES OBRES EJECUTADES RESPECTE DEL PROJETE REDACTAT 11/04/2019
C.13/17 Servici de Grua per a la càrrega, transporte i muntatge dels trams de l’Enramada de Festes de Sant Jordi 2016 GRÚAS ALCOY, S.L.
Serveis Menor Festes 18.150,00 € 22/05/2016 31/03/2016
C.876 Servei d'impressió, fotocopiat, escanejat i remissió per fax de l'Ajuntament d'Alcoi, així com l'arrendament sense opció a compra dels equips necessaris per a això Digicopy Asesores en gestión documental SLU
Serveis Obert Contractació 23842.00 euros anuals, sense IVA 21/03/2014 2 anys, amb possibilitat de 2 pròrrogues anuals 21/03/2016
773.15.00041/15 Reforç de 61 fanals del carrer Alacant F. SEGUI, S.L.
Subminist. Menor I.G.S. 12.813,42 16/12/2015 16/03/2016
773.19.00048/15 INSPECCIÓ I NETEJA VARIS PUNTS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ABAD DESATASCOS TORREGROSA, S.L.
Serveis Menor I.G.S. 7.256,97 12/11/2015 04/02/2016 04/02/2016
C888-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA I COL·LABORACIÓ EN LES ACTIVITATS ORGANITZADES PEL CENTRE CULTURAL "MARIO SILVESTRE" DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI SERVEIS INTEGRALS DE CULTURA, SL
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 40.000 EUROS (IVA INCLÒS) 23/01/2015 UN ANY 23/01/2016
C.904 ESTUDIO GEOTÉCNICO DE SUELO PARA EMPLAZAMIENTOS INDUSTRIALES EN LAS PARTIDAS DE SANT BENET Y ELS PAGOS SERVICIOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNICA SA
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 30.753,36 €, IVA incluido 11/12/2015 UN MES 11/01/2016
2015/866 SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU DELS CONTENIDORS SOTERRATS DE LA CIUTAT, DE GENER A NOVEMBRE DE 2015 (RESIDUS) U.T.E.RBU Y LV ALCOY
Serveis Menor Medi Ambient 10.587,50€ 05/02/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/815 SERVEI EXTRAORDINARI NETEJA DEPENDÈNCIES EDIFICI FONT ROJA NATURA, DE GENER A NOVEMBRE 2015 FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA
Serveis Menor Medi Ambient 6.656,21€ 03/02/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/2234 DIVERSOS TREBALLS DE CONDICIONAMENT PARCEL·LES AL PARC DE BATOI PER A HABILITAR-LES PER A HORTS SOCIALS GARCIA DOMENECH, JORGE
Obres Menor Medi Ambient 10.853,76€ 04/03/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/913 SERVEI PODA ARBRES ""PLATANUS HISPANICA"" DE L'AVINGUDA DE LA HISPANITAT (JARDINS) VIVERS LA BARONIA, SL
Serveis Menor Medi Ambient 10.018,80€ 06/02/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/7908 ADQUISICIÓ TRACTOR TALLAGESPA PER AL SERVEI DE PARCS I JARDINS GINER SEMPERE, GUADALUPE (MONVERD)
Subminist. Menor Medi Ambient 5.391,00€ 22/07/2015 31/02/2015 01/01/2016
2015/7887 SERVEI MANTENIMENT DEPURADORA FONT ROJA, 1R SEMESTRE 2015 FCC AQUALIA, SA
Serveis Menor Medi Ambient 3.380,98 € 21/07/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/3748 REPARACIONS EQUIPS CONTENIDORS SOTERRATS EN DIVERSOS PUNTS DE LA CIUTAT UTE RBU Y LV ALCOI
Serveis Menor Medi Ambient 4.219,92€ 14/04/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/9440 DESINFECCIÓ DE L’AIGUA TRACTADA DE L’EDAR D’ALCOI PER A REG DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE BENIASSENT, DURANT 2014, PART PROPORCIONAL DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA)
Serveis Menor Medi Ambient 8.163,98 € 09/09/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/9436 REALITZACIÓ DEL SERVEI D'AUTOCONTROL DE LA QUALITAT DE VESSAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, PROCEDENTS DE LA XARXA DE SANEJAMENT D'ALCOI, A L'EDAR DELS ALGARS, DURANT EL SEGON SEMESTRE DE 2015. SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA)
Serveis Menor Medi Ambient 6.959,44 € 09/09/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/3905 TREBALLS DE MANTENIMENT DE L'EDAR FONT ROJA, SEGON SEMESTRE DE 2014 (MEDI AMBIENT) AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A.
Serveis Menor Medi Ambient 3.783,94€ 16/04/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/3794 ADEQUACIÓ ZONA VERDA DE L'ARBRAT VIARI A LA CARRETERA DE VALÈNCIA (JARDINS) VIVERS LA BARONIA S.L.
Serveis Menor Medi Ambient 9.831,06€ 15/04/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/2050 SERVEIS PODA DE 79 UNITATS DE PLATANERS SOMBRA I TALA DE 2 UNITATS AL CARRER VALÈNCIA PACO-MOLL, SL
Serveis Menor Medi Ambient 10.212,40€ 25/02/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/9866 INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE A LA ZONA DE LES LLACUNES (MEDI AMBIENT) AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA
Obres Menor Medi Ambient 5.797,36€ 23/09/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/4450 TREBALLS CONDICIONAMENT ESPLANADA PARC SOTA EL PONT DE CERVANTES ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, SL
Obres Menor Medi Ambient 8.080,38€ 30/04/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/4449 TREBALLS D'ADEQUACIÓ SUPERFÍCIE DE LA ZONA DE JOCS DEL PARC DE CERVANTES CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ, SL
Obres Menor Medi Ambient 4.530,25€ 30/04/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/3710 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PAVIMENT SEGURETAT EN ÀREA DE JOCS DE “STREET WORKOUT”, A LA ZONA ENJARDINADA DEL RIU RIQUER RUEDAS LLOPIS, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 6.006,63€ 13/04/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/3619 RECTIFICAR I COL·LOCAR INSTAL·LACIONS REG EN HORTS SOCIALS DINS DEL PARC DE BATOI FONTANERIA FRANCÉS, SL
Obres Menor Medi Ambient 5.179,26€ 13/04/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/3396 SUBMINISTRAMENT ELEMENTS PARC ESPORTIU DE “STREET WORKOUT” PER A INSTAL·LACIÓ EN ZONA ENJARDINADA DEL RIU RIQUER FEDERICO JIMÉNEZ CLEMENTE
Subminist. Menor Medi Ambient 8.442,65€ 02/04/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/2757 SUBMINISTRAMENT RASTELL ROIG PER A MANTENIMENT DEL PARC INFANTIL DE CERVANTES I ALTRES PARCS DE LA CIUTAT RUEDAS LLOPIS, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 5.590,20€ 18/03/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/1236 APORTACIÓ D'ARENA PER A MILLORA ÀREA DE JOCS DE LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 3.932,50€ 13/02/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/1299 REALITZACIÓ CONNEXIÓ PER A RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS AL PARC DE LA ZONA NORD CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTÍNEZ, SL
Obres Menor Medi Ambient 7.333,16 16/02/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/1298 SERVEI PODA 57 ARBRES PLATANERS AL C/ OLIVER, DES DE PL. CONCÒRDIA FINS AL NÚM. 75 PACO-MOLL, SL
Serveis Menor Medi Ambient 5.907,33€ 16/02/2015 31/12/2015 01/01/2016
2012/GMA/60 REP. EQUIPS CONTENIDORS SOTERRATS FONT DE L'HORTA, C/CID, PINTOR CABRERA I PERÚ (MEDI AMBIENT) CONMOU, SL
Serveis Menor Medi Ambient 3.967,24 € 18/11/2014 31/12/2015 01/01/2016
2015/7130 REPARACIÓ MUR A LA ZONA ENJARDINADA DEL REIU RIQUER I TETIRAR BASE DE FORMIGÓ DE FANAL (JARDINS) CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTÍNEZ, SL
Obres Menor Medi Ambient 4.896,87€ 30/06/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/4725 SUBMINISTRAMENT JOC INFANTIL PER AL PARC DE CERVANTES LAPPSET ESPAÑA V.R.,S.L.
Subminist. Menor Medi Ambient 4.197,49 € 11/05/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/4659 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ GESPA ARTIFICIAL A LA ZONA DE JOCS INFANTILS DEL PARC DE CERVANTES VIVERS LA BARONIA, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 6.339,19 € 07/05/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/10375 SUBMINISTRAMENT 2.453 KG CÀRREGA DE GAS PROPÀ PER A LES INSTAL·LACIONS DE L'EDIFICI FONT ROJA NATURA CEPSA COMERCIAL PETROLEO, SA
Subminist. Menor Medi Ambient 4.221,00€ 29/09/2015 29/09/2015 01/01/2016
2015/6283 DESBROSSAMENT MANUAL I AMB TRACTOR A LA ZONA DE LA VAGUADA (JARDINS) JORGE GARCIA DOMÉNECH
Serveis Menor Medi Ambient 3.782,46€ 17/06/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/6186 SERVEI D'AUTOCONTROL DE LA QUALITAT DE VESSAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, PRIMER SEMESTRE 2015 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA)
Serveis Menor Medi Ambient 6.959,44€ 16/06/2015 31/012/2015 01/01/2016
2015/6166 SUBMINISTRAMENT 3.723 KG DE PROPÀ PER A LES DEPENDÈNCIES DE L'EDIFICI FONT ROJA NATURA CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, SAU
Subminist. Menor Medi Ambient 6.462,72€ 16/06/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/6689 RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE D'UN TRAM DEL C/ FILÀ VERDS FCC AQUALIA, SA
Obres Menor Medi Ambient 24.865,54€ 16/07/2015 31/12/2015 01/01/2016
773.09.00026/15 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL I SUBSTITUCIÓ DEL CREMADOR EN EIMA ZONA NORD, CARRER GENERAL PRIETO 16 ELECNOR, S.A.
Obres Menor I.G.S. 10.874,37 14/10/2015 31/12/2015
666.90.00001/16 MANTENIMENT EDAR ALBERG CANÍ I ANALÍTIQUES AIGÜES DEL VESSAMENT AL RIU BARXELL. AQUALIA GESTIÓ INTEGRAL DEL AGUA, S.A.
Serveis Menor Salut Pública 4.714,35 13/01/2016 UN ANY 31/12/2015
2015/13774 Desmunt, buidat i adequació d'un pas de vianants a la prolongació del carrer Ràdio Alcoi Construcciones y excavaciones Miguel Martínez S.L.
Obres Menor Participació Ciutadana 9.000,00 € 14/12/2015 31/12/2015 31/12/2015
CONTRATO MENOR ADO REF. 22015011930 COLOCACIÓN 8 TOLDOS EN EL COLEGIO TOMÀS LLÀCER MANUEL GARCÍA PICÓ
Serveis Menor Educació 9.680,00 € 12/11/2015 30/12/2015
C.858 SERVEI DE BAR CAFETERIA EN EL POLIESPORTIU "JUAN AGUDO CARAT" CARAMANXEL DE ALCOI Juan Luis Sanchez Martinez
Gestió serveis Negociat sense publicitat Contractació Canon anual de 8.107 euros 07/04/2014 Des de la formalització fins el 30/11/2015 30/11/2015
C.892 ADQUISICIÓ D'UN VEHÍCLE PORTAFÉRETRES PER AL SERVICI DEL CEMENTERI MUNICIPAL SANT ANTONI ABAD MARCO TALLER CERRAJERÍA, S.L.
Subminist. Negociat sense publicitat Contractació 39.325,00 euros IVA inclós. L' IVA es de 6.825,00 euros. 19/08/2015 85 díes naturals 12/11/2015
C.881-A ASSESSORAMENT JURÍDIC I DEFENSA JUDICIAL NOGUERA ABOGADOS&ASESORES, S.L.
Altres Menor Contractació 10.708,50 euros IVA inclós 01/07/2015 3 mesos 30/09/2015
C.879 REPARACIÓ Y SUBSTITUCIÓ DELS EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT EN EL CARRER MARE DE DEU, 2 D'ALCOI ANTONIO LLORENS CERDÁ, S.L.
Subminist. Negociat sense publicitat Contractació 58.977,88 euros IVA inclós 05/05/2015 TRES MESOS 05/08/2015
773.10.00041/12 REFORÇ ESTRUCTURAL EN NAU INDUSTRIAL MUNICIPAL EN C/ MÚSIC GONÇAL BLANES DUES Eficiencia y Edificación, S.L.
Obres Menor I.G.S. 14.869,24 23/07/2015 2 mesos 27/07/2015
C.882 CONTRACTACIÓ DE LA PÒLLISSA D'ASSEGURANCES DE VEHICLES A MOTOR DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI LA UNIÓN ALCOYANA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
Altres Negociat sense publicitat Contractació 18.315,10 euros 17/07/2014 1 ANY AMB POSSIBILITAT DE DOS PRÒRROGUES DE CARÀCTER ANUAL (1ª Pròrroga del 17/07/2015 al 17/07/2016) 17/07/2015
MUS-685 Senyalització vial barri de Santa Rosa de la Ciutat d'Alcoi PAIPS AE, S.L.
Serveis Menor Mobilitat Urbana 18.755,00 Euros, IVA inclós 17/04/2015 2 mesos 03/07/2015
C.881 ASSESSORAMENT JURÍDIC I DEFENSA JUDICIAL DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 38.115 euros IVA inclós 01/07/2014 1 any 30/06/2015
C.895 EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTIGUDES EN EL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ, AMPLIACIÓ, MILLORA I ADAPTACIÓ DE C/ EL CAMÍ, ENTRE C/ MUSIC PEREZ MONLLOR I C/ SANT MATEU PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
Obres Negociat sense publicitat Contractació 215.825,04 euros 05/03/2015 UN MES I MIG 15/05/2015
C889 Projecte per a la reconstrucció del mur de contenció de terres situat al carrer Calderón en el Municipi d'Alcoi Grupo Bertolín, S.A.U.
Obres Obert Contractació 220.772,90 euros IVA inclós 15/01/2015 Dos mesos i mig 31/03/2015
C.887 Instal·lació temporal de l'enllumenat ornamental en uns quants carrers de la ciutat d'Alcoi, amb motiu de les Festes de Reis 2015 Iluminaciones Ximénez SA
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 54.000,00 euros, sense IVA 13/11/2014 3 mesos 15/02/2015
I-54-bis EVENT D'INNOVACIÓ, COWORKING I EMPRENEDORIA (INNOVATION EXPRESS) ACTITUD CREATIVA, S.L.
Serveis Menor Innovació 4.537,50 05/02/2015 05/02/2015
CES CREACIÓ PÀGINA WEB. PORTAL VENTA ONLINE PETIT COMERÇ D'ALCOI DIFUSIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL, S.L.
Serveis Menor Innovació 7.260,00 € 05/02/2015 05/02/2015
C.891 ADQUISICIÓ D'ORDINADORS PERSONALS DE SOBRETAULA I ORDINADORS PORTÀTILS PER A LES OFICINES DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI INFOCOSTE EL ROMERAL, S.L.
Subminist. Negociat sense publicitat Contractació 30.237,50 euros IVA inclós 02/12/2014 Termini d'entrega de 30 díes laborals des de la formalització del contracte 21/01/2015
771.99.00092/14 DIRECCIÓ ESTUDI D'INVESTIGACIÓ GEOTÈCNICA FUTURS SÒLS INDUSTRIALS P. SANT BENET ALT I PAGOS UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Serveis Menor Urbanisme 10.890,00€ (21% D'IVA INCLÒS) 13/10/2014 FINS QUE S'APORTE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 15/01/2015
2014/GMA/09-02 Autocontrol qualitat de vessament i reutilització d'aigües residuals, procedents de la xarxa de sanejament d'Alcoi, a l'EDAR dels Algars (2n sem. 2014) FACSA
Serveis Menor Medi Ambient 6.741,64€ 18/09/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/470 SUBMINISTRAMENT 3.016 KG DE PROPÀ PER A LES DEPENDÈNCIES DE L’EDIFICI FONT ROJA NATURA CEPSA, SA
Subminist. Menor Medi Ambient 5.840,39€ 17/10/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/399 Jocs infantils per al parc de la zona del Parterre HAGS SWELEK, SA
Subminist. Menor Medi Ambient 8.085,60 € 27/08/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/382 Subministrament i instal·lació de gespa artificial i pavimentació de seguretat al parc infantil de Cantagallet REALTURF SYSTEMS, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 5.725,72€ 01/10/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/387 Instal·lació 87 ml de tanca electrosoldada als terrenys dels horts socials de la zona del Barranc del Cint Gallego Ortiz, Juan Patricio
Subminist. Menor Medi Ambient 8.580,92 € 21/08/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/245 Instal·lació paviment continu en zona de jocs infantils del Parterre RUEDAS LLOPIS, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 8.984,25€ 25/09/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/61 Estudi sobre l'impacte i la recuperació de la Serra de Mariola després de l'incendi de 2012. Universitat Miguel Hernández d'Elx
Serveis Menor Medi Ambient 3.993,00 € 11/02/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/257 Treballs de conservació d'infraestructures hidràuliques i foment de l'herpetofauna al Racó de Sant Bonaventura DAVID BELDA MIRÓ
Serveis Menor Medi Ambient 6.180,00€ 23/09/2014 31/12/201 01/01/2015
2014/GMA/450 Projecte legalització línia subterrània MT i centre de transformació CT per a subministrament d'energia al pou de Barxell AQUALIA, SA
Serveis Menor Medi Ambient 4.002,68 24/10/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/439 Condicionament del parterre enjardinat de la placeta del Pintor Gisbert GARCÍA DOMÉNECH, JORGE
Obres Menor Medi Ambient 6.018,56€ 14/10/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/10476 Reparació ximenera de les instal·lacions de jardins al parc de la Glorieta Chimeneas Sirvent, SL
Obres Menor Medi Ambient 4.386,25 11/11/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/10415 INSTAL·LACIÓ 70 METRE LINIALS DE BARANA AL PARC INFANTIL DE LA PL. SANTA RAFAELA MARIA Juan Patricio Gallego Ortiz
Subminist. Menor Medi Ambient 7.820,35 € 10/11/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/11256 TREBALLS INSTAL·LACIÓ CANONADA DE DRENATGE PER A LA RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS AL PARC DE LA ZONA NORD MIGUEL MARTÍNEZ, SL
Obres Menor Medi Ambient 6.875,70€ 28/11/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/11172 SERVEIS PODA ARBRES C/ OLIVER (DE L'1 AL 37) PACO-MOLL, SL
Serveis Menor Medi Ambient 5.207,33€ 01/12/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/501 SUBMINISTRAMENT CARTELLS ACCIONS I ESPAIS PER A GOSSOS, PER A DISTINTES ZONES VERDES DE LA CIUTAT PUBLIEYE, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 7.835,02€ 01/12/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/398 Subministrament material pintura per a manteniment jocs infantils de diversos parcs de la ciutat HAGS SWELEK, SA
Subminist. Menor Medi Ambient 5.366,10€ 27/08/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/65 Servei extraordinari de neteja en dependències de l'edifici Font Roja Natura, exercici 2014 (de febrer a novembre) Fomento de Construcciones y Contratas, SA
Serveis Menor Medi Ambient 6.051,10 € 09/04/2014 30/11/2014 01/01/2015
2014/GMA/72 Serveis de manteniment i conservació de les instal·lacions de climatització a l'edifici Font Roja Natura 2014 Antonio Llorens
Serveis Menor Medi Ambient 3.049,20 € 18/02/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/64 Manteniment preventiu dels equips de contenidors soterrats UTE RBU Y LV ALCOY
Serveis Menor Medi Ambient 10.587,50 € 31/01/2014 novembre 2014 01/01/2015
2014/GMA/09-01 Autocontrol qualitat de vessament i reutilització d'aigües residuals, procedents de la xarxa de sanejament d'Alcoi, a l'EDAR dels Algars (1r sem. 2014) FACSA
Serveis Menor Medi Ambient 6.959,44 € 23/01/2014 30/06/2014 01/01/2015
2014/GMA/381 Servei manteniment de l'EDAR de la Font Roja (1r semestre 2014) AGUALIA, SA
Serveis Menor Medi Ambient 3.783,90 € 24/07/2014 30/06/2014 01/01/2015
C.883 PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL CARRER C EN EL POLÍGON INDUSTRIAL COTES BAIXES MOA, Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.L.
Obres Negociat sense publicitat Contractació 208.831,08 euros IVA inclòs 12/09/2014 8 setmanes 07/11/2014
773.07.000013/13 Adquisició de vestuari d'hivern 2014 per al personal adscrit a tots els serveis municipals. BUTXAQUES, S.L.
Subminist. Menor I.G.S. 14.842,08 € 18/07/2014 3 mesos 20/10/2014
Subministrament de 43 pistoles per als efectius del cos de la Policía Local Contracte menor amb expedient directa
Subminist. Menor Policia Local 10406'00 03/10/2014 03/10/2014
771.99.00013/14 Redacció projecte de rehabilitació dels antics xalets de la Font Roja. D. Santiago Pastor Vila
Serveis Menor I.G.S. 5.808,00 € 28/04/2014 2 mesos 28/06/2014
C.863 SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE RADIOCOMUNICACIONS PER A LA POLICÍA LOCAL TEINSA, S.L. Comunicaciones
Subminist. Negociat sense publicitat Contractació 68.400 euros IVA inclós 14/05/2014 1 mes 14/06/2014
I-42 "ASSISTÈNCIA INTEGRAL DURANT EL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ DE LA TRANSFORMACIÓ D'ALCOI, L'ELABORACIÓ DELS ESTUDIS I PLANS CORRESPONENTS, L'APORTACIÓ D'INICIATIVES INNOVADORES QUE RESPONGUEN ALS REPTES I OBJECTIUS ESTRATÈGICS I L'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I L'EFICIÈNCIA EN TOTES LES FASES DEL PROJECTE (Prestació de servicis de consultoria, acompanyament i gestió durant la definició del full de ruta Smart City) ." TECNICAS FOTOSOLARES, S.L. (ENERLIS)
Serveis Menor Innovació 20.000,00 € 10/03/2014 12 SETMANES 04/06/2014
C.855 Adquisició de dos vehícles per a la Policia Local de l'Ajuntament d'Alcoi Automóviles Gomis SA
Subminist. Negociat sense publicitat Contractació 41.322,31 euros, sense IVA 03/07/2013 3 mesos 03/10/2013
C.756 Construcció centre malalts mentals Mossen Cirilo CLASICA URBANA, S.L.
Obres Obert Contractació 3.128.121,25 05/07/2010 38 setmanes 19/07/2013
C.640 Prestació del servei de neteja de col·legis públics i immobles municipals de la Ciutat d'Alcoi Fomento de Construcciones y Contratas, SA
Serveis Obert Contractació 589.978,60 euros, IVA inclòs 01/06/2007 Prorrogat fins nova licitació 01/06/2011
C.378 Gestió Servei Públic de recollida de residus sòlids urbans, neteja urbana i xarxa de sanejament de la Ciutat d'Alcoi UTE ALCOY RBU-LV
Gestió serveis Obert Contractació 2.324.388,01 euros, IVA inclòs 13/01/1999 Prorrogat fins nova licitació 13/01/2011
05-CM-2014 ADQUISICIÓ PROJECTORS I LLUMS PER A UNA TORRE D'IL·LUMINACIÓ DELS CAMPS DE FUTBOL DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL FRANCISCO LAPORTA D'ALCOI COMPONENTES ELÉCTRICOS MERCALUZ, S.A.
Subminist. Menor Esports 4.261,38 euros 28/04/2014 28/04/2014 15/05/2014
04-CM-2014 SUBMINISTRAMENT DE GAS PROPÀ PER A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DEL POLIESPORTIU FRANCISCO LAPORTA, SERVICI AIGUA CALENTA SANITÀRIA REPSOL BUTANO, S.A.
Subminist. Menor Esports 9.133,56 EUROS 24/03/2014 31/05/2014 31/05/2014
06-CM-2014 SERVICI SOCORRISTAS AQUÀTICS PISCINA MUNICIPAL "JOSÉ TRENZANO ALÓS" PERÍODE ESTIVAL DE BANYS 2014 CRUZ ROJA ESPAÑOLA - ASAMBLEA LOCAL
Serveis Menor Esports 21.126,39 euros 13/06/2014 31/08/2014 31/08/2014
08-CM-2014 SERVICI SOCORRISTAS AQUÀTICS PISCINA POLIESPORTIU "JUAN AGUDO GARAT" CARAMANCHEL PERÍODE ESTIVAL BANYS 2014 CRUZ ROJA ESPAÑOLA - ASAMBLEA LOCAL
Serveis Menor Esports 11.720,21 euros 19/06/2014 31/08/2014 31/08/2014
09-CM-2014 SERVICI DE CONTROLADORS D'ACCESSOS A LA PISCINA POLIESPORTIU "JUAN AGUDO GARAT" CARAMANCHEL PERÍODE ESTIVAL BANYS 2014 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 7.429,40 euros 19/06/2014 31/08/2014 31/08/2014
10-CM-2014 SERVICI SOCORRISTAS AQUÀTICS PISCINA POLIESPORTIU DE BATOI PERÍODE ESTIVAL DE BANYS 2014 CRUZ ROJA ESPAÑOLA - ASAMBLEA LOCAL
Serveis Menor Esports 10.866,46 Euros 25/06/2014 31/08/2014 31/08/2014
11-CM-2014 SERVICI DE CONTROLADORS D'ACCESSOS A LA PISCINA DEL POLIESPORTIU DE BATOI PERÍODE ESTIVAL DE BANYS 2014 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 6.776,00 euros 25/06/2014 31/08/2014 31/08/2014
07-CM-2014 SERVICI NETEJA RECINTE PISCINA MUNICIPAL "JOSE TRENZANO ALOS" PERÍODE ESTIVAL BANYS 2014 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
Serveis Menor Esports 6.754,70 EUROS 13/06/2014 31/08/2014 31/08/2014
12-CM-2014 SERVICI CONTROLADORS D'ACCESSOS A LA PISCINA MUNICIPAL "JOSE TRENZANO ALOS" PERÍODE ESTIVAL DE BANYS 2014 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 6.461,40 EUROS 01/07/2014 31/08/2014 31/08/2014
13-CM-2014 TREBALLS REPARACIÓ PARQUET DANYAT PAVELLÓ A POLIESPORTIU FRANCISCO LAPORTA D'ALCOI MARIN PARQUET Y DECORACION, S.L.
Serveis Menor Esports 21.760,64 EUROS 14/07/2014 31/08/2014 31/08/2014
15-CM-2014 Subministrament de gas propà per a les Instal·lacions Esportives del Poliesportiu Municipal Francisco Laporta REPSOL BUTANO, S.A.
Subminist. Menor Esports 10.030,40 euros 20/10/2014 20/11/2014 20/11/2014
02-CM-2015 PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DEPORTIVO DE PILOTA VALENCIANA PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL "ESCOLA POLIESPORTIVA D'INICIACIÓ" ALTO RENDIMIENTO SEFD, S.L.
Serveis Menor Esports 3.927,81 euros 21/01/2015 31/05/2015
04-CM-2015 SERVICIOS TÉCNICO DEPORTIVO DE JUDO PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DENOMINADA "ESCOLA POLIESPORTIVA D'INICIACIO" JUDO CLUB ALCOI
Serveis Menor Esports 4.560,00 euros 30/01/2015 31/05/2015
03-CM-2015 SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO DE ATLETISMO PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL "ESCOLA POLIESPORTIVA D'INICIACIÓ" JAVIER JORGE VILLAR AURA
Serveis Menor Esports 4.840,00 euros 28/01/2015 31/05/2015
05-CM-2015 ADQUISICIÓN DE UNA SILLA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA DESTINADA A LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL "EDUARDO LATORRE" EXPERT POOL IBÉRICA, S.L.
Subminist. Menor Esports 3.927,00 euros 11/02/2015 24/03/2015
06-CM-2015 SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA SERVICIO AGUA CALIENTE SANITARIA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES - POLIDEPORTIVO FRANCISCO LAPORTA REPSOL BUTANO, S.A.
Subminist. Menor Esports 4.719,73 euros 19/02/2015 19/02/2015
07-CM-2015 CONTRATO MANTENIMIENTO MAQUINARIA DEPORTIVA SALA DE MUSCULACIÓN Y FITNESS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL "EDUARDO LATORRE" TECHNOGYM TRADING, S.A.
Serveis Menor Esports 6.432,80 euros 11/05/2015 27/05/2016
08-CM-2015 ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL Y FUTBOL SALA DE CÉSPED ARTIFICIAL Y PISTAS PADEL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ALCOY CESPYSER 2013, S.L.
Serveis Menor Esports 9.377,50 euros 14/05/2015 31/12/2015
09-CM-2015 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROLADORES DE ACCESOS EN LA PISCINA MUNICIPAL "JOSE TRENZANO ALÓS" PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2015 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 8.720,47 euros 21/05/2015 31/08/2015
10-CM-2015 PRESTACIÓN SERVICIO DE CONTROLADORES DE ACCESO A LA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO "JUAN AGUDO GARAT" CARAMANCHEL PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2015 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 7.958,17 euros 21/05/2015 31/08/2015
11-CM-2015 PRESTACIÓN SERVICIO DE CONTROLADORES DE ACCESOS EN LA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO DE BATOI PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2015 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 7.194,66 euros 21/05/2015 31/08/2015
12-CM-2015 PRESTACIÓN SERVICIO SOCORRISTAS ACUÁTICOS EN PISCINA MUNICIPAL "JOSE TRENZANO ALÓS" PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2015 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Serveis Menor Esports 21.126,39 euros 01/06/2015 31/08/2015
13-CM-2015 SUMINISTRO GAS PROPANO PARA SERVICIO AGUA CALIENTE SANITARIA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES - POLIDEPORTIVO FRANCISCO LAPORTA REPSOL BUTANO, S.A.
Subminist. Menor Esports 4.908,49 euros 04/06/2015 04/06/2015
14-CM-2015 PRESTACIÓN SERVICIO SOCORRISTAS ACUÁTICOS EN PISCINA POLIDEPORTIVO "JUAN AGUDO GARAT" CARAMANCHEL PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2015 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Serveis Menor Esports 11.220,21 euros 08/06/2015 31/08/2015
15-CM-2015 PRESTACIÓN SERVICIO SOCORRISTAS ACUÁTICOS EN PISCINA POLIDEPORTIVO DE BATOI PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2'15 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 9.861,50 euros 08/06/2015 31/08/2015
16-CM-2015 PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO FÍSICO Y QUÍMICO DEL AGUA DE LA PISCINA MUNICIPAL "JOSE TRENZANO ALÓS" PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2015 SALVADOR ESCARTI C.S., SL.L
Serveis Menor Esports 8.587,96 euros 08/06/2015 31/08/2015
17-CM-2015 PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO FÍSICO Y QUÍMICO DEL AGUA DE LA PISCINA POLIDEPORTIVO "JUAN AGUDO GARAT" CARAMANCHEL PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2015 SALVADOR ESCARTI C.S., S.L.
Serveis Menor Esports 5.725,32 euros 18/06/2015 31/08/2015
18-CM-2015 TRABAJOS DE REALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE 21 PLACAS DE ANCLAJE Y 50 METROS DE VALLA DE PROTECCIÓN EN TERRAZA PISCINA MUNICIPAL "JOSÉ TRENZANO ALÓS" F. SEGUÍ, S.L.L.
Obres Menor Esports 4.580,58 euros 31/08/2015 30/09/2015
19-CM-2015 TRABAJOS DE FABRICACIÓN DE LAS BASES PARA LAS COLUMNAS DE LUZ EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO LAPORTA CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ, S.L.
Altres Menor Esports 5.432,59 euros 25/09/2015 30/09/2015
20-CM-2015 ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA REPARACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA POLIDEPORTIVO "JUAN AGUDO GARAT" CARAMANCHEL FERRETERIA SAN ROQUE, S.L.U.
Subminist. Menor Esports 5.910,37 euros 25/09/2015 25/09/2015
21-CM-2015 SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO LAPORTA, SERVICIO DE AGUA CALIENTE SANITARIA REPSOL BUTANO, S.A.
Subminist. Menor Esports 5.806,89 euros 18/09/2015 31/10/2015
02-CM-2016 TRABAJOS DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE TATAMI EN LA SALA DE ARTES MARCIALES DEL POLIDEPORTIVO FRANCISCO LAPORTA MANUEL GARCÍA PICÓ
Subminist. Menor Esports 5.626,50 euros 29/01/2016 25/02/2016
03-CM-2016 REALIZACIÓN Y SUMINISTRO DE TRES SEPARADORES CONTENEDORES INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO FRANCISCO LAPORTA PARA ALMACEN DE MATERIAL DEPORTIVO METÁLICAS CRIADO, S.L.
Subminist. Menor Esports 4.767,40 12/05/2016 12/05/2016
05-CM-2016 SERVICIO SOCORRISTAS ACUÁTICOS EN PISCINA MUNICIPAL "JOSÉ TRENZANO ALÓS" PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2016 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Serveis Menor Esports 20.644,43 Euros 13/06/2016 04/09/2016
06-CM-2016 SERVICIO SOCORRISTAS ACUÁTICOS EN PISCINA POLIDEPORTIVO "JUAN AGUDO GARAT" CARAMANCHEL PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2016 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Serveis Menor Esports 11.421,88 Euros. 13/06/2016 04/09/2016
07-CM-2016 PRESTACIÓN SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS A LA PISCINA MUNICIPAL "JOSÉ TRENZANO ALÓS" DURANTE EL PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2016 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 9.187,77 Euros 13/06/2016 04/09/2016
08-CM-2016 PRESTACIÓN SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS A LA PISCINA POLIDEPORTIVO "JUAN AGUDO GARAT" CARAMANCHEL EN EL PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2016 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 8.851,63 Euros 13/06/2016 04/09/2016
09-CM-2016 SERVICIO SOCORRISTAS ACUÁTICOS EN PISCINA POLIDEPORTIVO DE BATOI PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2016 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Serveis Menor Esports 9.451,79 Euros 13/06/2016 31/08/2016
10-CM-2016 PRESTACIÓN SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS A LA PISCINA POLIDEPORTIVO DE BATOI EN EL PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2016 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 7.619,13 Euros 13/06/2016 31/08/2016
22017002921 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN AL C.P SANT VICENT SIMONOIL, S.L.
Subminist. Menor Educació 5.560,00 € 10/03/2017 10/03/2017 31/12/2017
I-64 2015 TREBALLS D'EXECUCIÓ DE PLATAFORMA I MURETES AL POLÍGON COTES BAIXES CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTÍNEZ, S.L.
Obres Menor Innovació 12.034,66 € 24/03/2015 DOS MESOS 13/08/2015
I-65 2015 "DISSENY I DESENROTLLAMENT PROGRAMARI COWORKING INTERNACIONAL ACTITUD CREATIVA, S.L.
Serveis Menor Innovació 6.050,00 € 13/08/2015 31/12/2015
I-66 2015 ACTUACIONS DE MILLORA EN EL POLÍGON INDUSTRIAL DE COTES BAIXES ELADIO SILVESTRE, S.A.
Obres Menor Innovació 54.917,88€ 10/03/2015 31/12/2015
I-68 2015 ADQUISICIÓ PANTALLA PROJECCIÓ MOTORITZADA, PROJECTOR PANASONIC, TRUS PARAL·LEL ALUMINI I TREBALLS INSTAL·LACIÓ RMS AUDIO, S.L.
Subminist. Menor Innovació 7.679,87 € 15/04/2015 31/12/2015
I - 70 2015 ESDEVENIMENT "IMPULSO A LA INNOVACIÓN" I SEGUIMENT D'ACCIONS ESPECÍFIQUES AMB ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EMPRENEDORA" ACTITUD CREATIVA, S.L.
Serveis Menor Innovació 8.470,00 € 23/04/2015 31/12/2015
I-71 2015 SUBMINISTRAMENT PUNT DE RECÀRREGA PER A VEHÍCLES ELÈCTRICS ENILEC, S.L.
Subminist. Menor Innovació 3.932,50 24/04/2015 31/12/2015
I-78 Servici assistència i col.laboració en les activitats organitzades a l'Agora de l'Ajuntament d'Alcoi Gregal, Serveis per al Medi Ambient, S.L.U
Serveis Menor Innovació 6.599,34 € 22/09/2015 tres mesos 30/12/2016
I-83 Servici assitència i col.laboració en les activitats organitzades a l'Àgora de l'Ajuntament d'Alcoi Gregal, Serveis per al Medi Ambient, S.L.U.
Serveis Menor Innovació 6.846,18 €. 29/12/2015 Tres meses 30/12/2016
I-84 Servei de preparació de tallers i desenvoluplament d'activitats de robòtica educativa a "l'Àgoralab" Mónica Santonja Moltó
Serveis Menor Innovació 6.473,50 € 29/12/2015 Set mesos 30/12/2016
I-81 Condicionament Zona Verda al Polìgon Industrial Santiago Payà. Carrer C, Filà Benimerins Construcciones y Excavaciones Miguel Martínez, S.L.
Serveis Menor Innovació 9.044,75 € 14/12/2015 Quince dies 30/12/2016
I-82 Suministre i plantació d'arbres al Polígon Industrial Santiago Payà. Carrer C, Filà Benimerins Vivers La Baronia, S.L.
Serveis Menor Innovació 5.674,90 € 17/12/2015 Una Setmana 30/12/2016
MUS 918 Señalización vial del centro de la ciudad y la zona alta de Alcoy Señalización y Movilidad, S.L.
Serveis Menor Mobilitat Urbana 15.588,21 € IVA incluido 13/06/2016 1 mes 30/06/2016
MU01/2014 Reparación del sendero de acceso a las pinturas rupestres de "La Sarga" Cantó Obras, S.L.
Obres Menor Museu Arqueològic 24.266,38 € 21/01/2014 20/02/2014 14/02/2014
MU02/2014 EDICIÓN REVISTA "RECERQUES DEL MUSEU D'ALCOI nº 22/23" Artes Gráficas Alcoy, S.A.U.
Altres Menor Museu Arqueològic 7.300,80 12/06/2014 31/12/2014 12/06/2014
I-53-2014 INSTAL.LACIÓ PORTA CORREDISSA AUTOMÀTICA A L'ÀGORA PORTAMATIC ON LINE, S.L.N.E.
Subminist. Menor Innovació 4.017,20 €
771.10.00069/13 Redacció Projecte, Direcció facultativa, EBSS i Coordinac. Seguretat i Salut, obres demolició finca al c/ SANT MATEU, 6 SR. ENRIC PAREDES VAÑÓ
Serveis Menor Urbanisme 1.076,90€ (IVA inclòs) 09/04/2015 Fins la finalització dels treballs.