Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

Xarxes socials

Banners

Xarxallibres

XARXA DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Finançat per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, la Diputació d'Alacant i l'Ajuntament d'Alcoi per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular per al curs 2015/2016.

­ Beneficiaris: alumnes d'Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica, escolaritzats en centres públics i privats concertats, que estiguen empadronats a Alcoi.

Objectiu: que els llibres adquirits a través d'aquest programa formen part del banc de llibres del centre per a ser utilitzats per l'alumnat en els cursos successius. Aquests llibres formaran part del banc de llibres local i seran custodiats pels centres escolars.

Import de les ajudes: fins a un màxim de 200 € per alumne, en 2 fases. A totes les families se'ls abonarà la primera part de l'ajuda en finalitzar el procés, a finals de gener de 2016

-1a fase: 100 € com a màxim en presentar factures per un import igual o superior a aquesta quantitat. Si l'import fóra inferior, s'abonarà l'import de la factura.

-2a fase: la resta, fins a un màxim de 100 € més, o fins a completar l'import de les factures presentades, si en finalitzar el curs es tornen els llibres i el material curricular al centre, en perfecte estat.

­Presentació de sol•licituds: de l'1 de desembre al 15 de gener segons el centre

­Lloc: Edifici Àgora (planta 1a-entrada pel C/ Sant Mateu, 3).

­Horari: de 9 a 13.30 h i de 16 a 19 h.

Documentació que cal presentar:

1. Sol·licitud (original i còpia). Es pot emplenar de forma telemàtica i s'ha d'imprimir. Disponible també en paper a l'Àgora o la web de Conselleria. És imprescindible que hi conste el NIA de l'alumne/a, el codi del centre educatiu i les dades bancàries (IBAN). Més informació.

2. Factures, en què conste el NIF o CIF del proveïdor, núm. de factura, data, domicili, relació nominal dels productes adquirits i preu. En el cas que s'hagen comprat els llibres a través de l'AMPA, aquesta emetrà un document justificatiu a cada alumne (dades de l'alumne, relació de llibres adquirits, import i dades de la factura o factures en què estan inclosos).

3. Declaració jurada firmada pel/la representant legal de l'alumne/a.